Projekti

Projekt "Let's talk about IT" sastoji se od 4 glavne aktivnosti: sistem mentoriranja, online učenje, aktivnosti putem platforme, trening i popratne aktivnosti. Trening se održava  u Vukovaru od 22-30.11.2018. godine.

“Žene u ravnopravnoj Europi”

Koristeći kreativni proces i feministički okvir za istraživanje i promišljanje iskustava žena koje žive u Europskoj Uniji i moći EU politika da promoviraju rodnu ravnopravnost, ljudska prava i inkluziju.
Ovaj transnacionalni projekt uključuje četiri europska partnera iz Irske, Španjolske, Hrvatske i Srbije i koristi kreativne procese teatra i filma kao i on-line resurse u svrhu promoviranja većeg razumjevanja ženskih prava i pozitivnih promjena koje su se desile na polju rodne ravnopravnosti, a kao rezultat pripadanja Europskoj uniji.
Projekt je podržan od strane Europske unije, program Europe for Citizens.

Naziv projekta: Klub kulture YPGD
        
Financijska potpora: Zaklada Kultura nova

Trajanje projekta: 01.01.2018.- 31.12.2018.

Iznos dodijeljene potpore: 89,820.00 kn

O projektu:
Cilj projekta je osigurati da Klub djelujući kao sociokulturni centar za mlade realizira aktivnosti koje doprinose razvoju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u Gradu Vukovaru u proizvodnji i participaciji u kulturi, te mjesta koji doprinosi razvoju nezavisne kulturne scene u gradu kroz aktivnosti koje promiču suvremeni audiovizualni izričaj, uključuju korisnike u realizaciju i pridonose stvaranju stabilnijih i kvalitetnijih preduvjeta za osmišljavanje, izradu, distribuciju i promociju djela različitih disciplina.
Ciljevi programa su: ostvariti središnje okupljalište vukovarskih nezavisnih i neafirmiranih umjetnika i aktivista, koji djelujući u prostoru stvaraju nova autorska djela i prezentacijom potiču zajednicu na djelovanje. Aktivnosti projekta uključuju osiguranje prostora i mjesta za svakodnevni rad samih umjetnika i kreativaca, organiziranje i provedu glazbenih i DJ radionica, produkciju glazbenih djela, umrežavanje glazbenika, izradu stripa, tečaj digitalnog crtanja, interkulturalne večeri, književno pjesničke večeri, izložbe radova, fotografske radionice s organiziranjem 3 tematske izložbe, organizaciju Dana mladih, te sociokulturalne aktivnosti u Klubu, te okrugli stol.

Naziv projekta: Zajedno aktivni

Broj projekta: 2017 – 2 - HR01 - KA105-035530        
Financijska potpora: Europska unija/Agencija za mobilnost i programe EU/program Erasmus +

Trajanje projekta: 01.08.2017.- 31.10.2018.

Iznos dodijeljene potpore: 35.945,00 €

Partneri:
ASOCIACION BUILDING BRIDGES; Španjolska - https://www.yeseuropa.org/

Vicolocorto; Italija - http://www.vicolocorto.org/it

Genclik Turizmi Dernegi; Turska - http://genctur.org/

Centre d’information et de documentation jeunesse - Francuska, - https://www.cidj.com/

O projektu:
Cilj projekta Zajedno aktivni je omogućiti razvijanje i stjecanja novih znanja, vještina i kompetencija mladih volontera kroz pomoć starijim i nemoćnim osobama, te osobama s invalidetetom u Vukovaru i aktivnostima za mlade i time osigurati kvalitetniji društveni život starijih osoba,te poboljšati socijalnu uključenosti starijih ljudi, podizanje svijesti uže i šire okoline a naročito mladih ljudi o potrebi socijalne uključenosti, toleranciji, te osigurati direktnu pomoć starijim i nemoćnom osobama i osobama s invaliditetom.
Ideja je socijalno uključiti starije ljude iz Vukovara s mladima organizirajući različite aktivnosti za starije ljude, koje će provoditi mladi i time promovirati međugeneracijsku solidarnost. Važno nam je potaknuti mlade ljude da budu više socijalno osviješteni i društveno uključeni kroz različite vidove pomoći starijim i nemoćnim osobama, potaknuti volonterstvo, kroz npr sudjelovanje u radu sa starijima, kroz društvene aktivnosti i na taj način kroz volonterstvo razvijati vještine potrebne za tržište rada mladih osoba( odgovornosti, točnost, osjećajnost, komunikativnost, poduzetnost, razvijati osjećaj vrijednosti), što će ostaviti utjecaj i na volontere i na partnerske organizacije za provedbu sličnih projekata u svojim zajednicama, ili uključivanje volontera u follow up aktivnost po povratku ili neki drugi oblik, te osigurati osposobljenost 6 volontera iz svake zemlje.
Glavne aktivnosti projekta: Pomoć u kući za stare i nemoćne, društvene aktivnosti za starije osobe i osobe s invaliditetom; Društvene aktivnosti za mlade; Promocija mogućnosti za mlade -  Sudjelovanje u organiziranju događaja, i promotivnih aktivnosti za mlade;  Interkulturalne večeri; Samostalni projekt EVS volontera-  svaki EVS volonter u okviru svoje volonterske službe razvit će svoju samostalnu aktivnost čime će steći kompetencije za direktno vođenje aktivnosti, razvit će se kreativnost i liderske vještine. EVS volonterima u provedbi ovih aktivnosti pomagati će uposlenici i volonteri, a mentori nadzirati i pomagati u procesu učenja; Projektom će se - unaprijediti kvaliteta življenja starijih osoba i osoba s invaliditetom, te mladih u Vukovaru; ojačati socijalna kohezija u zajednici,  Poboljšati znanja i vještine mladih  za rad s ciljnom skupinom, Povećati kreativnost;  Veća informiranost  mladih o mogućnostima za mlade - obrazovanje, razmjenama, treninzi, kampovi, volontiranje - Kroz provedene kreativne  radionice, te radionice ojačane kompetencije i znanja , te iskustva mladih ; Prevenirana socijalnu isključenost, marginalizanost  starih i nemoćnih, osoba s invaliditetom i mladih i dan doprinos međugeneracijskoj solidarnosti.
Kroz rad na lokalnoj razini projekt će imati utjecaj na same korisnike- stare i nemoćne, osobe s invaliditetom mlade iz lokalne zajednice, nositelja projekta i partnerske organizacije. Utjecaj će biti i na same volontere jer će kroz volontiranje stjecati znanja i vještine rada s ciljnom skupinom starih i nemoćnih, te invalidnih osoba i mladih, što im osigurava mogućnost kasnijeg profesionalnog rada. Projekt će utjecati na veći angažman mladih iz lokalne zajednice jer će EVS volonteri biti dobar primjer mladima iz lokalne zajednice radeći na aktivnostima međugeneracijske solidarnosti.  Regionalni i nacionalni  utjecaj biti će ostvaren kroz vidljivost projektnih aktivnosti i promociju putem društvenih mreža.  Europski utjecaj će biti ostvaren promocijom projekta i vidljivošću kroz partnerstvo s organizacijama iz četiri programske  zemlje - Španjolska, Francuska,Turske i Hrvatske kao nositelja projekta.

 

Naziv projekta: Ljetne igre za djecu i mlade

Broj projekta: 2017-1-HR01-KA105-035328
Financijska potpora: Europska unija/Agencija za mobilnost i programe EU/program Erasmus +

Trajanje projekta: 01.05.2017.- 30.09.2017.

Iznos dodijeljene potpore: 18.633,00 €

Partneri:
Ville de Nevers

AGAPEDIA Jürgen Klinsmann Stiftung gGmbH -
Lélektér Alapítvány
Associazione Culturale Strauss

ASSOCIACIO OBRE'T'EBRE

Fundacja Rozwoju Spoleczenstwa Przedsiebiorczego


O projektu:
Projekt Ljetne igre za djecu i mlade je kratkoročni projekt Europske volonterske službe u kojoj će sudjelovati 11volontera tijekom ljetnog razdoblja ( srpanj-kolovoz ) u gradu Vukovaru.
Cilj projekta je u Vukovaru koji je sam po sebi multietnička sredina kroz program za djecu i mlade osigurati stjecanje kompetencija i vještina mladih u radu s djecom i mladima, potiče poboljšanje kvalitete rada s mladima , otvara međukulturalni dijalog, promiče aktivno građanstvo, društvenu uključenost i solidarnost a samim tim osigurava jačanje kompetencija i stupnja ključnih kompetencija za tržište rada. Veći broj volontera i uključenost mladih ih različitih EU zemalja doprinosi međunarodnoj dimenziji aktivnosti mladih.
Projektom će se osigurati i povećati kvaliteta aktivnosti i sadržaja za djecu i mlade u gradu Vukovaru u dvomjesečnom razdoblju što je veoma bitno za grad Vukovar i potreba lokalne zajednice tijekom ljetnog razdoblja jer veliki broj obitelji s djecom i mladima nije u mogućnosti osigurati odlazak na ljetovanje. Aktivnosti koje će biti provedene tijekom provedbe projekta : organiziranje i provedba likovnih i kreativnih radionica za djecu i mlade na otvorenom – kupalište Ada / gradska plaža;  Promocije EVS i programa Erasmus+
- priprema i održavanje radionica na otvorenom za mlade  - street aktivnosti, sportske aktivnosti, igranje društvenih igara,  interkulturalne večeri za mlade; organizacija i provedba VukoArt festivala ; obilježavanje Međunarodnog dana Mladih 11.8.2017. ,  
- snimanje  i publiciranje filma o ljetnim događanjima u Vukovaru
 Ovaj projekt daje priliku mladima da rade zajedno (volonteri EVS + volonteri iz zajednice), stvaraju i razvijaju različita umjetnička djela (likovna, audiovizualna) koja će imati priliku iskazati Na VukoArt festivalu , te kroz organiziranje direktan rad na otvorenom u lokalnoj zajednici.

 

 

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV
YOUTH PEACE GRUP DANUBE

Adresa: Voćarska 17, 32000 Vukovar, Croatia

Telefon: Tel/fax: +385 (32) 414-633
info@ypgd.org

QuestionPro provides free survey templates for Customer Satisfaction, Human Resources, Marketing, Health Care, Customer Service, Academic Evaluation, and Community surveys.