Naziv projekta: ART FOR CLUB

Broj projekta: 2016-2-HR01-KA105-022351

Financijska potpora: Europska unija/Agencija za mobilnost i programe EU/program Erasmus +

Trajanje projekta: 01.08.2016.- 30.11.2017.

Iznos dodijeljene potpore: 16.963,00 €

Partneri:

Španjolska -  Asociación para la integración y Progreso de las Culturas Pandora

Portugal - Associação Spin para o Intercâmbio, Formação e Cooperação entre os Povos

 

O projektu:

Cilj ovog projekta je kroz organiziranje edukativno kulturnih aktivnosti u Klubu mladih kroz direktan rad s mladima koji  uključuje I podrazumijeva organiziranje I provedba aktivnosti  jačati kapacitete mladih ljudi u lokalnoj zajednici za aktivni angažman mladih u zajednici, pružajući im priliku za učenje, razvoj kreativnosti I pokretanje inicijativa, što jača I kompetencije za zapošljavanje mladih, veću mobilnost, promovira se Europsko građanstvo, što dugoročno doprinosi prevenciji socijalne isključenosti I većoj mobilnosti mladih a time i zapošljavanju. Kroz ovaj projekt volonteri iz EVS i lokalni volonteri ne samo što će stjecati znanja i vještine i unaprijediti iste, nego će kroz promociju svog rada zainteresirati druge mlada kako na lokalnom tako i na nacionalnom i međunadnoj razini, informirati mlade jer će se kao alati za promociju koristiti društvene mreže,  web portali i direktan rad u zajednici.
Volonteri će imati priliku asistirati u radu Kluba mladih I kroz direktan rad s mladima, koji uključuje I podrazumijeva organiziranje I provedba aktivnosti kao što su filmske večeri, radionice s djecom I mladima, sportske aktivnosti ,  outdoor I outreach aktivnosti, eduktivne tečajeve iz područja kulture i umjetnosti,  raditi s nezaposlenim mladim l osobama I samostalno osmislisti dodatnu aktivnost za Klub mladih .  Aktivnosti projekta uključuje I aspekte  neformalnog obrazovanja, informiranja mladih I jačanja kapaciteta vezanih za zapošljavanje mladih, razvoj kreativnosti,  informiranje vezano za mobilnost mladih (Eurodesk), promociju EVS, Erasmus +  programa, kampova, treninga I aktivnosti vezanih za razmjene mladih i na taj način jačati kapacitete mladih ljudi za aktivni angažman mladih u zajednici pružajući im priliku za učenje, rrazvoj kreativnosti I pokretanje inicijativa, što jača I kompetencije za zapošljavanje mladih veću mobilnost, promovira se Europsko građanstvo, što dugoročno doprinosi prevenciji socijalne isključenosti I većoj inkluziji mladih, te razvija kreativnost.

Osim toga kroz različite edukativne, sportske I društvene sadržaje kroz rad Kluba mladih MGMD pružiti će se mladima s manje mogućnosti- nezaposlenima mladima I nacionalnim manjinama, te volonterima EVS  mjesto gdje mogu biti sami kreatori s pokazati i razviti svoju kreativnost i stvaralaštvo, razviti duh novih inicijativa, pduzetničke vještine, razvijati svoje potencijale  i kompetencije .Korisnici projekta biti će mladi u dobi od 15- 30 godina. Projekt će se provesti na području Grada Vukovara i okolice.Projekt će trajati 12 mjeseci, a dva volontera/ke iz Portugala i Španjolske koja će biti uključena/i u aktivnosti Kluba mladih kroz direktan rad s mladima.

About project:

Aim of this project is through organizing of educational and cultural activities within Youth club, and in direct work with young people that includes organization and implementation of capacity building activities of young people in local community for active engagement in community, offering them opportunity to learn, develop creativity and starting initiative, what in same time strengthen their competences for employment, bigger mobility, promote European citizenship, that in long-term contribute to prevention of social exclusion and bigger youth mobility and in same time to employment. In this project EVS an while promoting their work, make other young people interested on local, national and international level local volunteers will gain knowledge and skills, improve them, but also inform young people as tools used in this project will be social networks, web portals and direct community work.
Volunteer will have opportunity to assist in Youth club and through direct work with young people, that includes, organization and implementation of activities as movie nights, workshops with children and youth, sport activities,  outdoor and outreach activities, educational courses in culture and art, work with unemployed young people and independently create additional activity for Youth club. Project activities include aspects of non-formal education, informing young people and strengthening capacities related to employment of youth, develop creativity , informing related to youth mobility (Eurodesk), promotion of EVS, Erasmus + programmes, camps, trainings and activities related to youth exchanges and on that way strengthen capacities of young people for active engagements in their community offering them opportunity to learn, think and start initiative, what strengthen capacities for employment of young people, higher mobility, promote European citizenship what in long-term contribute to prevention of social exclusion and bigger inclusion of young people.
Beside that different educational, sport and social contents in YPGD Youth club work will offer young people with fewer opportunities - unemployed young people and national minorities and EVS volunteers place where they can be creators of their own and show and develop their creativity, develop new initiative spirit, entrepreneurship skills , develop their their potentials and competences. Beneficiaries of the project will be young people, age range 15-30 years old. Project will be implemented in the city of Vukovar  and surrounding area. Project will last 12 months, and two volunteers (from Portugal and Spain) will be involved in youth club activities through direct work with young people.