Mobile Club

Naziv projekta: Mobile club

Broj projekta: 2016-3-HR01-KA105-034843

Financijska potpora: Europska unija/Agencija za mobilnost i programe EU/program Erasmus +

Trajanje projekta: 01.01.2017.- 28.02.2018.

Iznos dodijeljene potpore: 9304 €

Partneri:
Portugal - ProAtlântico - Associação Juvenil
O projektu:
Cilj projekta je unaprijedili  kvalitetu življenja djece i mladih u 4 sela Vukovarsko srijemske županije (Tompojevci, Negoslavci, Bršadin,Petrovci,) kako bi   poboljšali znanja i vještine djece i mladih ,povećali kreativnost djece i mladih, doprinijeli većoj informiranost  mladih u ruralnim sredinama o mogućnostima za mlade, osnažili djecu i mlade za  aktivniji angažman u zajednici i motivirani za uključivanje u društvene aktivnost kroz organizirane aktivnosti na otvorenom (outreach i outdoor aktivnosti).
Kroz ovaj projekt pokrenut ćemo "Pokretni Klub" koji će  kroz organiziranje  outreach i outdoor aktivnosti  u kao što su kreativne radionice s djecom i mladima , socijalne aktivnosti, sportske aktivnosti, edukativne radionice  zanimljive djeci i mladima - poput  strip, digitalnog crtanja, radionice robotike i slaganja Lego kocki, uključiti djecu i mlade u aktivni angažman  u zajednici, pružajući im priliku za učenje, razvoj kreativnosti i pokretanje inicijativa, što jača I kompetencije za zapošljavanje mladih, veću mobilnost, promovira se Europsko građanstvo, a što dugoročno doprinosi prevenciji socijalne isključenosti I većoj mobilnosti, zapošljavanju, te svakako prevenciji iseljavanja seoskog stanovništva koje je uzelo maha u gradovima i selima VSŽ.
Aktivnosti projekta uključuje I aspekte  neformalnog obrazovanja, informiranja mladih I jačanja kapaciteta djece i mladih, razvoj kreativnosti,  informiranje vezano za mobilnost mladih (Eurodesk), promociju EVS, Erasmus +  programa, kampova, treninga I aktivnosti vezanih za razmjene mladih i na taj način jačati kapacitete mladih ljudi za aktivni angažman mladih u zajednici pružajući im priliku za učenje, rrazvoj kreativnosti I pokretanje inicijativa.
Pokretni klub funkcionirati će na principu odlazaka u sela kombijem naše organizacije i postavljanjem šatora s opremom , i rekvizitima u kojima će voditelji i volonteri,  4 dana tjedno u svakom mjestu  kroz 6 mjeseci  održavati aktivnosti.
Projekt će uključiti dvoje inozemnih volontera iz jedne partnerske organizacije a koji će zajedno s lokalnim volonterima koji su ujedno i mladi s manje mogućnosti  zbog društvenih, ekonomskih, obrazovnih i zemljopisnih prepreka/poteškoća provoditi zajedno projekt.
Osim toga kroz različite edukativne, sportske I društvene sadržaje kroz rad Pokretnog kluba pružiti će se mladima s manje mogućnosti- nezaposlenima mladima I nacionalnim manjinama, te volonterima EVS  mjesto gdje mogu biti sami kreatori s pokazati i razviti svoju kreativnost i stvaralaštvo, razviti duh novih inicijativa, poduzetničke vještine, razvijati svoje potencijale  i kompetencije. Korisnici projekta biti će mladi u dobi od 10 - 30 godina.


Project aim is to improve quality of life of children and youth in 4 villages in Vukovar-sirmium county (Tompojevci, Negoslavci, Brsadin and Petrovci) in order to improve knowledge and skills of children and youth; increase creativity of children and youth, contribute to higher number of informed young people in rural areas on youth opportunities; Empower children and youth for active participation in community and motivated for participation in social activities through organised activities outside (outreach and outdoor).
Through this project we would start "Mobile Club" that would through organisation of outreach and outdoor activities as creative workshops with childrend and youth, social activities, sport activites, educative workshops interesting to children and youth - like comics, digital drawing, robotic workshops and Lego workshops, include children and youth to be active in community, offering them opportunity for learning, development of creativity and initiative what would stregthen competences for emploxment of youth, higher mobility, promote European citizenship, that would in longterm contribute to prevention of social exclusion and higher mobility, employment and for sure prevention of moving abroad of rural population that is also very high in villages and cities of Vukovar-sirmiun county. Project activities include aspects of non-formal education, informing young people and strengthening capacities children and youth, develop creativity , informing related to youth mobility (Eurodesk), promotion of EVS, Erasmus + programmes, camps, trainings and activities related to youth exchanges and on that way strengthen capacities of young people for active engagements in their community offering them opportunity to learn, think and start initiative,.
Mobile club would work as we would visit villages with our mini van and setting up tent with equipment and requisits,  where leaders and volunteers would inplement activities 4 days per week, during 6 months.
Project would include two international volunteers from one partner organisation who would together with local volunteers, who are in same time young people with fewer opportunities due to the economic, education and geographical obstacles/difficulties implement project together. Beside that, different education, sport and social activities of Mobile club would offer young people with fewer opportunities -unemployed and national minorities as well as EVS volunteers place where they can be creators and show and develop their creativity, spirit of new initiatives, enterpreneur skills, develop their potential and competences. Project beneficiaries would be young people 10-30 years old.