Naziv projekta: Home visit 2

Broj projekta: 2017-1-HR01-KA105-035329
Financijska potpora: Europska unija/Agencija za mobilnost i programe EU/program Erasmus +

Trajanje projekta: 01.05.2017.- 31.03.2018.

Iznos dodijeljene potpore: 14245,00 €

Partneri:
Asociatia Tinerii 3D

Vicolocorto

Parcours le monde - Sud Est


O projektu:
ilj projekta Home visit 2 je omogućiti razvijanje i stjecanja novih znanja, vještina i kompetencija mladih volontera kroz pomoć starijim i nemoćnim osobama, te osobama s invalidetetom u Vukovaru i aktivnostima za mlade i time osigurati kvalitetniji društveni život starijih osoba,te poboljšati socijalnu uključenosti starijih ljudi, podizanje svijesti uže i šire okoline a naročito mladih ljudi o potrebi socijalne uključenosti, toleranciji, te osigurati direktnu pomoć starijim i nemoćnom osobama i osobama s invaliditetom.
Ideja je socijalno uključiti starije ljude iz Vukovara s mladima organizirajući različite aktivnosti za starije ljude, koje će provoditi mladi i time promovirati međugeneracijsku solidarnost. Važno nam je potaknuti mlade ljude da budu više socijalno osviješteni i društveno uključeni kroz različite vidove pomoći starijim i nemoćnim osobama, potaknuti volonterstvo, kroz npr sudjelovanje u radu sa starijima, kroz društvene aktivnosti i na taj način kroz volonterstvo razvijati vještine potrebne za tržište rada mladih osoba( odgovornosti, točnost, osjećajnost, komunikativnost, poduzetnost, razvijati osjećaj vrijednosti), što će ostaviti utjecaj i na volontere i na partnerske organizacije za provedbu sličnih projekata u svojim zajednicama, te osigurati osposobljenost po dva volontera iz svake zemlje.
Glavne aktivnosti projekta: Pomoć u kući za stare i nemoćne, Društvene aktivnosti za starije osobe i osobe s invaliditetom; Društvene aktivosti za mlade; Promocija mogućnosti za mlade -  Sudjelovanje u organiziranju događaja, i promotivnih aktivnosti za mlade;  Interkulturalne večeri; Samostalni projekt EVS volontera-  svaki EVS volonter u okviru svoje volonterske službe razvit će svoju samostalnu aktivnost čime će steči kompetencije za direktno vođenje aktivnosti, razvit će se kreativnost i liderske vještine. EVS volonterima u provedbi ovih aktivnosti pomagati će uposlenici i volonteri, a mentori nadzirati i pomagati u procesu učenja; Projektom će se - unaprijediti kvaliteta življenja starijih osoba i osoba s invaliditetom, te mladih u Vukovaru; ojačati socijalna kohezija u zajednici,  Poboljšati znanja i vještine mladih  za rad s ciljnom skupinom, Povećati kreativnost;  Veća informiranost  mladih o mogućnostima za mlade - obrazovanje, razmjenama, treninzi, kampovi, volontiranje - Kroz provedene kreativne  radionice, te radionice ojačane kompetencije i znanja , te iskustva mladih ; Prevenirana socijalnu isključenost, marginalizanost  starih i nemoćnih, osoba s invaliditetom i mladih i dan doprinost međugeneracijskoj solidarnosti.
Kroz rad na lokalnoj razini projekt će imati utjecaj na same korisnike- stare i nemoćne, osobe s invaliditetom mlade iz lokalne zajednice, nositelja projekta i partnerske organizacije. Utjecaj će biti i na same volontere jer će kroz volontiranje stjecati znanja i vještine rada s ciljnom skupinom starih i nemoćnih, te invalidnih osoba i mladih, što im osigurava mogućnost kasnijeg profesionalnog rada. Projekt će utjecati na veći angažman mladih iz lokalne zajednice jer će EVS volonteri biti dobar primjer mladima iz lokalne zajednice radeći na aktivnostima međugeneracijske solidarnosti.  Reginalni i nacionalni  utjecaj biti će ostvaren kroz vidljivost projektnih aktivnosti i promociju putem društvenih mreža.  Europski utjecaj će biti ostvaren promocijom projekta i vidljivošću kroz partnerstvo s organizacijama iz četiri europske zemlje - Italija,Francuska, Rumunjska i Hrvatske kao nositelja projekta.

Home visit 2 aim is to enable development and gaining new knowledge, skills and competencies of young volunteers by helping elderly and disabled people and people with disabilities in Vukovar and activities for young people and ensure better social life of the elderly and in same time improve social inclusion of elderly people , raising awareness of the immediate and wider surrounding and in particular the young people of the needs for social inclusion, tolerance, and to provide direct assistance to elderly and disabled people and people with disabilities.

The idea is to socially include elderly people from Vukovar with young people by organizing various activities for elderly people, that would be implemented by young people and thereby promote intergenerational solidarity. It is very important to encourage young people to be more socially conscious and socially involved through various forms of assistance to elderly and disabled people, to encourage volunteering, eg through participation in the work with the elderly, through social activities and thus through volunteering develop the skills necessary for the labor market of young people (responsibility, accuracy, sensitivity, communication skills, entrepreneurial spirit, develop a sense of value), which ould have impact on the volunteers as well as on partner organizations to implement similar projects in their communities, and to ensure the competence for two volunteers from each country.

Main activities: House assistanc for the elderly and disabled, Social activities for the elderly and persons with disabilities; Social aktivost for young people; Promotion of opportunities for young people - Participation in organizing the events and promotional activities for young people; Intercultural evenings; Personal EVS project- every EVS volunteer within their volunteer service will develop their own project in order to gain competences to be able to conduct activities, develop creativity and leadership skills. EVS volunteers in the implementation of these activities would have help from staff and local volunteers, and mentors to monitor and assist in the learning process; The project would: improve the quality of life of elderly people and people with disabilities, and young people in Vukovar; strengthen social cohesion in the community, improve the knowledge and skills of young people to work with the target group, Increase creativity; Higher awareness of young people about the opportunities for young people - education, exchanges, training, camping, volunteering - Through implemented creative workshops and workshops strengthened competencies and knowledge and experience of young people; Prevented social exclusion and marginalizanost of elderly, powerless, disabled and young and given contribution to intergenerational solidarity.

At local level, project would have impact on beneficiaries themselves – elderly and powerless people, children and youth from local community as activities would be implemented at local level. Project would have impact on higher inclusion of youth from local community as EVS volunteers would be good example to young people from local community while working on intergenerational solidarity. Regional and national impact would be accomplished through visibility of project activities and promotion on social networks. European influence would be achieved by promotion of project and visibility through partnerships with organisations from: Italy, France, Romania and Croatia as project leader.