Projekti

Naziv projekta: Klub kulture YPGD

Financijska podrška: Zaklada Kultura nova

Dodijeljen iznos: 83.583,00 HRK

Sažetak projekta:

Cilj projekta je osigurati da Klub djelujući kao sociokulturni centar za mlade realizira aktivnosti koje doprinose razvoju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u Gradu Vukovaru, u proizvodnji i participaciji u kulturi, te mjesta koji doprinosi razvoju nezavisne kulturne scene u gradu kroz aktivnosti koje promiču suvremeni audivizualni izričaj, i korištenje novih tehnologija u umjetničkoj produkciji, potiču razvoj street art umjetnosti.

Ciljevi programa su: ostvariti središnje okupljalište vukovarskih nezavisnih i neafirmiranih umjetnika i aktivista,koji djelujući u prostoru stvaraju nova autorska djela i prezentacijom potiču zajednicu na djelovanje.

Aktivnosti projekta uključuju osiguranje prostora i mjesta za svakodnevni rad samih umjetnika i kreativaca, njihovo umrežavanje na lokalnoj i međunarodnoj razini kroz razmjene umjetnika i djela, organiziranje i provedu festivala i glazbenih i likovnih radionica, glazbenih radionica; prezentacija umjetničkih radova i proizvoda nastalih u Klubu; sudjelovanja mladih umjetnika u nacionalnim i međunarodnim kulturnim projektima, produkciju,street art aktivnosti, te prakticira inovativne oblike
kulturnih aktivnosti - art jamm, jam sassion, radionice perkusija, digitalno crtanje, strip, grafitiranje, mandala crtanje.

Kroz ove aktivnosti Klub pruža jedinstveno mjesto za razvoj i afirmaciju nezavisne kulture i kulture mladih, te kontinuiranu materijalnu i ljudsku platformu za razvoj kulturnog potencijala,novih projekata, te potiče kulturnu afirmaciju umjetnika. Društvena uloga ovog kluba što osim proizvodnjom i produkcijom potiče interes za suvremenu kulturu i i kulturno obrazovanje kao jedinstvenog prostora u gradu Vukovaru, ali i aktivno kulturno djelovanje i kritičko preispitivanje kulture kod novih generacija.

 

Culture club in 2016.

Financial support: Zaklada Kultura nova

Financial support amount: 83.583,00 HRK

About the project:
Aim of the project is to make sure that The club as social and cultural center realises activities which are contributing to cultural and art creation in Vukovar and producing in culture, and places which are contributing on the development of the independent culture scene in the city trough activities which promote modern audio-visual expresion, making of, distribution and promotion of the acts of different disciplines.
Aims of the program are: establishing a central place for independent and non-affirmed artists and activists from Vukovar, which are creating new authors works and by presentations encourage people for participating. Activities of the project are including preparation and organisation of the space for everyday work of the artists and creatives, their networking on local and international level trough an excange of the artists and works, organising and implementation of the festivals, music and visual arts, presentations of the visual arts and products made in the Club; participation of young artists in national and international projects, production, street art activities, practicing new forms of cultural activities: art jamm, jamm session, percusion workshops, digital writing, comics, grafities, mandala drawing. Through theese activities The club gives an uniques place for development and affirmation of independent culture and youth culture, encourages cultural affirmation of the artists. Social role of this club is that besides of the production encourage interests for modern culture and cultural education as a unique space in the city of Vukovar, but and active cultural actions and critical reexamination of the new generations culture.

 

 

Naziv projekta: Klub mladih- Smanji dosadu dovedi posadu

Financijska potpora: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Iznos programa : 360.000,00

Iznos programa po godini provodbe: 120.000,00

Partner na projektu: Grad Vukovar

Trajanje programa: 19.10.2015.- 19.10. 2018.

Trajanje projekta: 19.9.2015. - 19.10.2016.

Opći cilj: Kroz svakodnevni rad Kluba pružiti i omogućiti mladima sadržaje i programe koji  kroz provedbu edukativnih, informativnih, kulturno umjetničkih,  i sportskih aktivnosti omogućuju stjecanja dodatnih znanja i vještina, potiču  mlade na odgovornost, društveni angažman, aktivizam, unaprjeđuju zdrave stilove života mladih u gradu Vukovaru, educiraju te potiču kreativnost i umjetnički angažman djece i mladih, te pružaju mogućnost mladima za vlastitu organizaciju slobodnog vremena.

Specifični ciljevi: Specifični ciljevi
•    socijalizirati mlade kroz organiziranje slobodnog vremena za mlade
•    Poboljšati znanja i vještine , kompetencije i iskustva mladih
•    Povećati kreativnost mladih  
•    Osnažiti mlade za aktivniji angažman u zajednici i motivirati ih za uključivanje u društvene aktivnosti i mobilnost mladih

Aktivnosti u Klubu mladih uključuju provedbu aktivnosti kroz programe Obrazovanja i informatizacije, zapošljavanje i poduzetništvo; Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, kultura i mladih i slobodno vrijeme, mobilnost , informiranje i savjetovanje.

 

Youth Club 2015-2018

Aim of the project: Giving content and programmes to young people through and everyday work of the club, through enforcment of educational, informative, cultural and art, sports activities which enables gaining new knowledges and skills, encourage youth to responsabilities, social activism, improving healthy life styles of youth from Vukovar, educating and encouraging creativity and art among kids and youth, and giving the possibility to youth for their own organisation of their free time.

Specifics goals:
To socialize youth trough organising free time for youth
To improve knowledges and skills, competences and youth experiences
To increase creativity of youth
To empower youth of more active working in the local community and to motivate them to involve in social activities and youth mobility

Activities in the club are including implementation of the activities through educational programmes, informatization, employment and business, health care and reproductive health, active engagement youth in society, culture of youth and free time, mobility, informing and counseling.

 

 

 

Naziv projekta: Solidarity to progress

Financijska potpora/ Europska unija/Agencija za mobilnost i programe EU/ Program Erasmus +

Iznos dodjeljene potpore: 23.270,00 Eura

Razdoblje provedbe projekta: 1.1.2016. - 30.11.2016.

Partnerske organizacije: Asociacion Building Bridges

Associação Spin para o Intercâmbio, Formação e Cooperação entre os Povos

Dansk ICYE

Mission Locale de Villeurbanne

O projektu:

Cilj projekta Solidarnošću do napretkanam je poboljšati  kvalitetu i društveni život starijih osoba, djece i mladih, te poboljšati socijalnu uključenosti starijih ljudi,  podizanje svijesti njihove uže i šire okoline a naročito mladih ljudi o socijalnoj uključenosti, toleranciji,  društvene uključenosti i vrijednosti, jer će mladi ljudi biti ti koji je provoditi projekta kako za stare i nemoćne, tako i za druge djecu i mlade. Ideja je socijalno uključiti starije ljude iz Vukovara s mladima organizirajući različite aktivnosti za starije ljude, dok će te aktivnosti i projekt imati utjecaja na EVS volontere i mlade iz Vukovara, dajući im priliku da rade na različitim pitanjima i zajedno stvaraju i provode različite aktivnosti i programe koji će utjecati na njih same. Važno nam je potaknuti mlade ljude da budu više socijalno osviješteni i društveno uključeni kroz različite vidove projekta, potaknuti volonterstvo, kroz npr učešće u radu sa starijima, kroz društvene aktivnosti i na taj način kroz volonterstvo razvijati vještine potrebne za tržište rada mladih osoba( odgovornosti, točnost, osjećajnost, komunikativost, poduzetnost, razvojati osjećaj vrijednosti).
Glavne aktivnosti projekta: Pomoć u kući za stare i nemoćne, Društvene aktivnosti za starije osobe; Društvene aktivosti za mlade; Društvena aktivnosti za djecu; Promocija mogućnosti za mlade -  Sudjelovanje u organiziranju događaja, kampanja i promotivnih aktivnosti za mlade;  Interkulturalne večeri; Samostalni projekt EVS volontera-  svaki EVS volonter u okviru svoje volonterske službe razvit će svoju samostalnu aktivnost čime će steči kompetencije za direktno vođenje aktivnosti, razvit će se kreativnost i liderske vještine.
Projektom će se - unaprijediti kvaliteta življenja starijih osoba, djece i mladih u Vukovaru (broj i vrsta aktivnosti); ojačati socijalna kohezija u zajednici (uključenost EVS i lokalnih volontera;međugeneracijska solidarnost.  Poboljšati znanja i vještine mladih ( vrsta aktivnosti); Povećati kreativnost djece i mladih  ( vrsta aktivnosti i metodologija rada); Veća informiranost  mladih o mogućnostima za mlade - obrazovanje, razmjenama, treninzima, kampovima, volontiranje -  ( broj i vrsta aktivnosti); Kroz provedene kreativne  radionice, te radionice ojačane kompetencije i znanja , te iskustva mladih ; Osnažena i mladi za aktivniji angažman u zajednici i motivirani za uključeni u društvene aktivnosti ( samostalne aktivnosti volontera); Prevenirana socijalnu isključenost, marginalizanost  starih, djece i mladih.

 

Solidarity to progress

About the project:
Aim of the project is to improve the quality and social life of the elderly, children and youth, to improve social inclusion of the elderly, raising awareness of their closest and broader environment and especially young people about social inclusion, tolerance, social invlolment and worthness, because young people will be implementing the project, as for the elderly, as for the children. The idea is to socialy include elderly people from Vukovar, with youth organising different activities for elderly, while for theese activities and the projcet will have the impact on  EVS volunteers and youth from Vukovar, by giving them the opportunity to work on different issues and to create together different activities and programmes that will affect on themselves. It's important to us to encourage young people to have more social awareness and socialy included trough different types of projects, to empower volunterism, such as volunteering with the elrderly, through social activities and in that way through volunteersm develop skills nessesary for the labor market of youth ( responsabillity, accuracy, sensitivity, communication, busyness, developing self confidence).
Main project activities: help in the house for elderly people, social activities for elderly, social activities for youth, social activities for children, promotions of the possibilities for youth- participating in the organisation of the events, campaings and promotional activities for youth, intercultural evenings, personal project of the EVS volunteers- every EVS volunteers in his service will develop a personal project and will gain competences for direct leading of the activities, developing creativity and leader skills. With the project will be improved- quality of life of the elderly people, children and youth in Vukovar(number and type of activity); empower social inclusion in the community (involment of EVS and local volunteers, trans- generational solidarity; improve knowledges and skills of youth (type of the activity); increase creativity of children and youth (type of the activity, work methodology,; giving youth more informations about their possiblities- education,excanges, trainings, camps, volunteering ( number and type of the activities). Through implemented creative workshops,  and empowered competences and knowledges and experiences of youth; youth empowered for more acitve engagement in the community, motivated to involve in social activities; social exclusion prevented, margninalisation of the elderly, children and youth. 

 

 

 

 

Naziv projekta: Be tolerant

Financijska potpora: Europska unija/Agencija za mobilnost i programe EU/program Erasmus +

Iznos dodjeljene potpore: 19.380,00 €

Razdoblje provedbe: 01.08.2015.- 1.2.2016.

Partneri: Student-Youth Council -  Gruzija

KASIF GENCLIK VE SPOR KULUBU DERNEGI -  Turska

Fundacja Dobrych Inicjatyw -  Poljska

Associação Spin para o Intercâmbio, Formação e Cooperação entre os Povos -  Portugal

Today Art Initiative - Armenija

O projektu:

“Be Tolerant” is an international cultural exchange project taking place in Ureki (Georgia), where youth of Georgia, Poland, Turkey, Croatia, Armenia and Portugal hosted by “Student-Youth Council” organization meet to discuss cultural differences, regional traditions, stereotypes and use this knowledge to spread for their society. They will be trained on the following topics: democracy values and mutual understanding; Respect differences, break stereotypes and create network; During 10 days 36 young people from 6 countries will work in 2 international teams: video reportage and street theater performance. The main topic of this workshop will be to promote tolerance and the respect.
They will jointly prepare the scenario for the theater play in the subject of local traditions of family life. Through theater and music, which express traditions and roots of particular region, but also contemporary trends the project aims to raise awareness of young people that "cultural differences" and "intercultural dialogue" are not abstract concepts but events in which they participate and benefit from and may use them to develop their local community. Using their own talents, skills and creativity together they need to find a common point between Europe and the Caucasus. Traditions of the important moments of the family life (birth, wedding, funeral etc.) exist in every culture; though the celebrations differ themselves, the need to celebrate these important moments and to share this experience with the rest of the community is something that unites showing common routs of different cultures or nations. The multilingualism of the play is an essential point: actors will use their native language, for their better self-expression and breaking intercultural stereotypes. The play will be shown to Georgian local community of Ureki and Ozurgeti. Additionally participants will show the recorded performance back in their home countries to their local community.
Our aim is to promote tolerance, respect, and mutual understanding through cultural, religion, ethnic diversity between youth from different countries.
Youth Exchange will help young people to see how much perspective is an engagement and developing their own interests standing in front of them. A life offers to the youngsters many opportunities for activity and fulfillment, to make their lives more colorful and valuable, with positive consequences not only for them, but also for the community, by increasing the participation of young people in civic life.
The project aims to raise awareness of young people from deprived areas that "the life does not have a time to be boring"; there are many interesting ways for the action.

 

 

 

Naziv projekta: Youth for Youth

Financijska potpora: Europska unija/Agencija za mobilnost i programe Eu/program Erasmus +

Iznos dodjeljenje potpore: 17.028,00 €

Razdoblje potpore: 1.6.2015.- 01.12.2016.

Partnerske organizacije: Asociación para la integración y Progreso de las Culturas Pandora

Sozialer Friedensdienst Bremen

O projektu:

Cilj ovog projekta je kroz organiziranje edukativno kulturnih aktivnosti u Klubu mladih kroz direktan rad s mladima, koji  uključuje i podrazumijeva organiziranje i provedbu aktivnosti,  jačati kapacitete mladih ljudi u lokalnoj zajednici za aktivni angažman mladih u zajednici, pružajući im priliku za učenje, razmišljanje i pokretanje inicijativa, što jača i kompetencije za zapošljavanje mladih, veću mobilnost, promovira se Europsko građanstvo, i dugoročno doprinosi prevenciji socijalne isključenosti i većoj mobilnosti mladih a time i zapošljavanju.
Volonteri će imati priliku asistirati u radu Kluba mladih i kroz direktan rad s mladima, organizirati aktivnosti kao što su filmske večeri, radionice s djecom I mladima, sportske aktivnosti,  outdoor i outreach aktivnosti,  raditi s nezaposlenim mladim i  samostalno osmislisti dodatnu aktivnost za Klub mladih .  Aktivnosti projekta uključuje i aspekte  neformalnog obrazovanja, informiranja mladih i jačanja kapaciteta vezanih za zapošljavanje mladih (tečaj poduzetničih vještina, izrade CV I motivacijskih pisama; informiranje vezano za mobilnost mladih, promociju EVS, Erasmus +  programa, kampova, treninga I aktivnosti vezanih za razmjene mladih  što dugoročno doprinosi prevenciji socijalne isključenosti I većoj inkluziji mladih.Osim toga kroz različite edukativne, sportske I društvene sadržaje kroz rad Kluba mladih  pružiti će se mladima s manje mogućnosti- nezaposlenima mladima I nacionalnim manjinama, te volonterima   mjesto gdje mogu biti sami kreatori s pokazati i razviti svoju kreativnost i stvaralaštvo, razviti duh novih inicijativa, poduzetničke vještine, razvijati svoje potencijale  i kompetencije .Korisnici projekta biti će mladi u dobi od 15- 30 godina. Projekt će se provesti na području Grada Vukovara i okolice.

Aim of this project is through organising educational cultural activities in the Youth Club through direct youth work, which includes organizing and implementing activities, building strong capacities of youth in the local community for active engagement youth, giving them an opportunity to study, think and to take initiative, which empowers competences for youth employment, bigger mobility, promotion of the European citizen and brings longterm contribution to the prevention of the exclusion and bigger youth mobility and employment. Volunteers will have the opportunity to assist in the work of the Youth club and through directly youth work, organizing activities such as movie nights, children and youth workshops, sports activities, outdoor and outreach activities, work with unemployed youth and to create an extra Club activity on their own. Activities on the project are including aspects of informal education, informing youth and building capacities of the youth employment ( business skills, making of CV and motivational letter, informing about youth mobility, EVS promotion, Erasmus + programmes, camps, trainings,  and youth excanges activities. Besides that through different, sport, social activities , through work of the Youth club, young with fewer opportunities will get a place where they can be their own creators, to develop spirit of new initiatives, business skills, develop potentitals and competences. Project users will be youth between 15 and 30 years. Project will be held in the area of Vukovar and surroundings.

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV
YOUTH PEACE GRUP DANUBE

Adresa: Voćarska 17, 32000 Vukovar, Croatia

Telefon: Tel/fax: +385 (32) 414-633
info@ypgd.org