Projekti

Naziv projekta: Klub kulture YPGD

Financijska podrška: Zaklada Kultura Nova

Dodijeljen iznos: 91.880,00 HRK

Voditeljica projekta: Ana Bučko

Sažetak projekta:Djelujući kao sociokulturni centar za mlade Klub realizira aktivnosti koje doprinose razvoju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u Vukovaru, proizvodnji i participaciji u kulturi, razvoju nezavisne kulturne scene u gradu te promiču suvremeni audiovizualni izričaj i korištenje novih tehnologija u umjetničkoj produkciji i potiču razvoj street art umjetnosti. Ciljevi programa su: ostvariti središnje okupljalište vukovarskih nezavisnih i neafirmiranih umjetnika i aktivista koji djelujući u prostoru stvaraju nova autorska djela i prezentacijom potiču zajednicu na djelovanje. Aktivnosti uključuju osiguravanje prostora i mjesta za svakodnevni rad umjetnika i kreativaca, njihovo umrežavanje, organiziranje i provedbu koncerata, festivala, glazbenih, likovnih, video i foto radionica; prezentaciju umjetničkih radova i proizvoda nastalih u Klubu; sudjelovanje mladih umjetnika u nacionalnim i međunarodnim kulturnim projektima; produkciju street art aktivnosti te prakticiranje inovativnih oblika kulturnih aktivnosti - art jamm, jam sessions, radionice perkusija, digitalno crtanje, strip, grafitiranje. Kroz ove aktivnosti Klub pruža jedinstveno mjesto za razvoj i afirmaciju nezavisne kulture i kulture mladih te kontinuiranu materijalnu i ljudsku platformu za razvoj kulturnog potencijala te potiče kulturnu afirmaciju umjetnika. Društvena uloga Kluba jest da proizvodnjom i produkcijom potiče interes za suvremenu kulturu i kulturno obrazovanje kao jedinstven prostor u Vukovaru, ali i aktivno kulturno djelovanje i kritičko preispitivanje kulture kod novih generacija. Klub je ključan i utjecajan akter u kreiranju javnih kulturnih politika vezanih uz mlade.

Culture club

Financial support: Zaklada Kultura nova

Financial support amount: 91.880,00 HRK

About the project:
Aim of the project is to make sure that The club as social and cultural center realises activities which are contributing to cultural and art creation in Vukovar and producing in culture, and places which are contributing on the development of the independent culture scene in the city trough activities which promote modern audio-visual expresion, making of, distribution and promotion of the acts of different disciplines.
Aims of the program are: establishing a central place for independent and non-affirmed artists and activists from Vukovar, which are creating new authors works and by presentations encourage people for participating. Activities of the project are including preparation and organisation of the space for everyday work of the artists and creatives, their networking on local and international level trough an excange of the artists and works, organising and implementation of the festivals, music and visual arts, presentations of the visual arts and products made in the Club; participation of young artists in national and international projects, production, street art activities, practicing new forms of cultural activities: art jamm, jamm session, percusion workshops, digital writing, comics, grafities, mandala drawing. Through theese activities The club gives an uniques place for development and affirmation of independent culture and youth culture, encourages cultural affirmation of the artists. Social role of this club is that besides of the production encourage interests for modern culture and cultural education as a unique space in the city of Vukovar, but and active cultural actions and critical reexamination of the new generations culture.

 

Naziv projekta: Stvarajmo zajedno

Financijska podrška: Ministarstvo znanosti i sporta

Dodjeljen iznos: 75.000,00 HRK

Partneri na provedbi projekta: Osnovna škola Darda i Osnovna škola Nikole Andrića

Voditeljica projekta: Bojana Varnju

Sažetak projekta:

Cilj projekta je omogućiti djeci Osnovne škole Nikole Andrića iz Vukovara, i Osnovne škole Darda sadržaje i programe koji kroz provedbu edukativnih i odgojnih programa omogoćuju stjecanja dodatnih znanja i vještina. Područja aktivnosti projekata vezana su uz poticanje na razvoj kreativnosti i stvaralaštva i koje direktno unapređuju život djece a kroz zajedničku komunikaciju doprinose razvoju socijalizacije, boljih međuljudskih odnosa a time indirektno utječju i na unapređenje kvalitete života djece i mladih, kako bi postali aktivni građani našega društva, ali jednako tako da steknu nova znanja i vještine (znanstveno, umjetničko i tehnološko stvaralaštvo); te nauče kako pridonijeti kvaliteti svoga života i života drugih ljudi.

AKtivnosti projekta su

1) glazbene radionice - sviranja udaraljki ( perkusija);

2)lego radionice- slaganja kockica kojima se potiče mašta i motoričke vještine

3)kreativne radionice - izrade kreativnih predmeta

4) sportke radionice

5)eko radionice ispitivanje čistoće zraka i vode

6) pomoć u učenju

 

Aktivnost će se održati u razdoblju od 1.12.2014 - 15.kolovoza 2015. u Dardi i Vukovaru.

Ciljna skupina su djeca - u nepovoljnom položaju ( pripadnici romske nacionalne manjine i socijalno ugroženih obitelji), darovita djeca

Create together

Aim of the project is to give the opportunity to the children from Elementary school Nikola Andric Vukovar and Elementary school Darda to gain new extra knowledge and skills through educational and learning programmes. Fields of activities are connected to encourage creativity and creations which directly improve chidren’s life and through common communication contributing children’s life quality, so that they become active citizen of our society, but also to gain new knowledges and skills ( scientific, art and tehnical creations); to learn how to contribute the quality of their life and life of other people.
Projects activities are:
1. Music workshops- playing of the percussions
2. LEGO workshops- putting the pieces together to accurate fantasy and motorical skills
3. creative workshops- making of creative objects
4.sports workshops
5. ecological workshops of analyzing the clean air and water
6.help in the study

Activity will be held from 01.12.2014. to 15.08.2015. in Darda and Vukovar
Target groups are kids in adverse situation

 

 

Naziv projekta :  Home visit

Financijska potpora:  Europska unija / Agencija za mobilnost i programe EU / program Erasmus +

Iznos dodijeljenje potpore : 29 660 Eura

Razdoblje provedbe: 1.8.2014. - 31.5.2015.

Partneri na projektu:

Bugarska - organizacija Cooperation for Voluntary Service – Bulgaria

Poljska - Stowarzyszenie Jeden Swiat

Georgia - Georgian Youth for Europe

Portugal - Associação Spin para o Intercâmbio, Formação e Cooperação entre os Povos

Turska - Sivil toplum destekleme dernegi

Francuska - Itinéraire International

Cilj projekta:

Mirovna grupa mladih Dunav je početkom rujna 2014 započela sa provedbom Home visit projekta. Home visit je projekt Europske volonterske službe i trajat će 6 mjeseci u kojem će sudjelovati 7 mladih volontera koji dolaze iz Portugala, Poljske, Francuske, Gruzije, Bugarske, Republike i Turske. Cilj Home visit projekta je poboljšanje kvalitete života starijih, nemoćnih i osoba sa invaliditetom u Vukovaru i okolici kroz različite aktivnosti i među-generacijsku solidarnost.  
Kako su starije osobe veoma marginalizirane cilj nam je poboljšati njihov društveni/socijalni život i kvalitetu života kroz organiziranje različitih aktivnosti.

Provedene su sljedeće aktivnosti:
- Radionice za starije osobe (tečajevi stranih jezika, radionice šivanja i pletenja, izrade različitih predmeta i ukrasa)
- Direktna pomoć starijim osobama u svakodnevnom životu, male popravke i radovi, spremanje, čišćenje, košenje trave
- Informiranje starijih osoba i promoviranje međugeneracijske solidarnosti kroz izradu i podjelu brošura, zajednička druženja,
radionice za djecu koje su pripremile starije osobe
- provedeno je istraživanje i analiza potreba starijih ljudi u Vukovaru i okolici
- Snimljeni su kratke priče kroz video filmova starijih osoba
- pripremali i organizirali interkulturalne večeri i filmske večeri
Osim ovih aktivnosti volonteri su promovirali volonterstvo, Europsku volontersku službu, te održavali radionice učenja jezika i za mlade kao osobnih projekata volontera.

Project was implemented by 7 EVS volunteers together with Youth peace group Danube volunteers and staff. We implemented following activities:
- Workshops for elderly people (language classes, computer classes, sewing and knitting workshops, creative art & craft workshops)
- Direct help to elderly people in everyday life, small repairs and works, tiding and cleaning, mowing lawn
- Informing elderly people and promotion of inter-generational solidarity through development and distribution of brochures,socializing, workshops for children prepared by elderly people
- Implementation of small research and needs analysis of life of elderly people in Vukovar and surrounding
- Recorded short stories as videos of elderly people
- preparing and organising Intercultural evenings and movie nights.
Beside those activities volunteers promoted voluntarism, European voluntary service and implemented language courses for young people as their personal projects.

 

 

 

 

 

Naziv projekta: Mladi u poduzetništvu

Financijska potpora: Ministarstvo socijalne politike i mladih

Iznos dodijeljene potpore: 118.560,00

Partner na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje - Vukovar

Trajanje projekta: 1.10.2014. - 30.09.2015.

Cilj projekta:  
- kroz edukativni program putem CEFE  treninga  za trenere („Competency based Economies through Formation of Enterprise“) osposobiti 16 osoba za licencirane CEFE trenere,
 - kroz  održavanje CEFE treninga za nezaposlene povećati vještine i sposobnosti mladih s područja grada Vukovara i okolice za poduzetništvo i samozapošljavanje
- olakšati ulazak na tržište rada mladima kroz jačanje poduzetničkih vještina i znanja
- oformiti CEFE trening centar u Vukovaru


Nakon treninga za trenere  budući treneri odradit će praksu kroz održavanje CEFE start up biznis treninga za nezaposlene mlade i osobe koje povremeno rade i kroz održanu praksu steći licencu za CEFE trenere za start up tečaj. Oni će sami u parovima i kroz mentorstvo trenera i mentora kroz održavanje start up biznis treninga) povećati vještine i sposobnosti 60 mladih za poduzetništvo i samozapošljavanje.
YPGD će oformiti CEFE treninga centar u Vukovaru za područje Republike Hrvatske i kroz koji će se provesti i  obuka izrade projektnih prijedloga kako bi se osigurala održivost projekta i CEFE trening centra.

Aim of the project:
-trough educational program in CEFE training for trainers („Competency based Economies through Formation of Enterprise“) learn 16 people to be licenced CEFE trainers.
-through implementing CEFE  training for unemployment, increase skills and capabilities of youth in the area of Vukovar, for business and self-employment.
-to make an easier entrance to the youth in labour market thorugh consolidation of business skills and knowledges
-to open CEFE training center in Vukovar

After the training, future trainers will do practice work through implementing CEFE start up business training for unemployment youth and persons which are working occasionally and through practice will gain licence for CEFE trainers for start up course. They will increase their business and self-employment skills on themselves or in pairs up to 60 youth, through mentorship and implementing start up business training.
YPGD will make possible CEFE training center in Vukovar for the area for Republic of Croatia, through which will be implemented and course of making project proposals to make sure CEFE center and the projects are sustainable.


 

Naziv projekta: Klub mladih- Smanji dosadu dovedi posadu

Financijska potpora: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Iznos potpore : 70.000,00

Partner na projektu: Grad Vukovar

Trajanje projekta: 1.9.2014. - 31.8.2015.

Opći cilj projekta  -  kroz svakodnevni rad Kluba pružiti mladima sadržaje i programe koji  kroz provedbu preventivnih zdravstveno edukativnih i odgojnih programa  omogoćuju stjecanja dodatnih znanja i vještina, potiču  mlade na odgovornost na vlastito zdravlje , preveniraju sve oblike ovisnosti, poremećaje u ponašanju i unaprijeđuju zdrave stilove života. Kroz klub mladih pružiti mladima  mjesto za izražavanje i stjecanje svih sposobnosti i vještina kako bi spriječili socijalnu isključenost mladih i prevenirali sve oblike ovisnosti i unaprijedili kvalitetu življenja mladih u Vukovaru.

Direktne aktivnosti koje planiramo provesti u Klubu su:

⦁    tečej stripa i digitalnog crtanja,
⦁    organiziranje radionica izrade CV,
⦁     organiziranje sportskih aktivnosti za mlade ( stolni tenis, stolni nogomet, košarka) srijedom u Klubu,
⦁     Obilježit ćemo Mjesev borbe protiv ovisnosti kroz organizirenje dva info deska u školama na četiri teme ovisnosti: droga, alkolol, duhan i nove tehnologije,
⦁    zatim ćemo akcijama u zajednici koje će osmisliti sami i provesti sami mladih korisnisti Kluba obilježiti Međunarodni dan mladih , Dan aktivizma i volonterstva 5.12.2014, Medjunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga
⦁    Kroz program kulture i slobodnog vremena organizirat ćemo 24 kreativnih radionica,
⦁    zatim 30 h tečaja osnova sviranja klavira za mlade
⦁    30 h tečaja sviranja bubnja za mlade

Program za djecu Osnovnih škola – Mladi za djecu -  koji se sastoji od sljedećih aktivnosti koje ćemo provesti na terenu
a)     sviranja perkusija ( aktivnost ćemo provesti u svim OŠ grada Vukovara s razredima od 1- 4 )
b)    Lego radionice za djecu ( aktivnost ćemo provesti u Klubu mladih ) za djecu od 10 – 14 godina
d)    Eko laboratorij – ispitivanje kvalitete vode i okoliša  ( provest će se na terenu u šumi Adica ) – 7-8 razrede
e)    Radionice video snimanja i fotografiranja – za djecu 5-8 razreda

⦁     program Mladi za stare  - kroz koji će u Klubu mladih starije osobe imati priliku 2 puta tjedno u prije podnevnim satima učiti služiti se računalom a aktivnosti će provoditi EVS volonteri uz asistenciju lokalnih volontera

⦁    organizirat ćemo Street festival koji ćemo povezati s obilježavanjem važnih dana i promovirati urbanu kulturu.
⦁    U klubu mladih – glazbenom studiju koje smo opremi kroz prethodne godine rada Kluba – mladi glazbenici i hip hoperi imati će priliku svakodnevno vježbati i prema potrebni snimati svoje glazbene uratke
⦁    Tečaj učenja jezika - španjolski, portugalski, francuski, engleski koji će voditi strani EVS volonteri.
⦁    kroz  INFO DESK Kluba mladih provoditi svakodnevno direktno informiranje mladih, te putem javnih akcija i štandova informirati mlade o o mogućnostima neformalnog obrazovanja u RH i inozemstvu, sudjelovanja na razmjenama, treninzima, kampovima, programima volontiranja kroz informativni sadržaj na portal zamlade.net, te kako smo jedna od točki Eurodeska Hrvatske pisat ćemo članke o klupskim aktivnosti  i postavljati  na portal Eurodesk Hrvatska .
⦁    U klubu će mladi svakodnevno moći služiti se internetom, igrati društvene igre, informirati se, a prema programima i rasporedu pohađati tečajeve i radionice.

Korisnici Kluba mladih biti će mladi u dobi od 15- 30 godina.

Genereal aim of the project: through everyday work of the Club give content to the youth, and programmes through implementation of preventive health educational and educative programmes to make possible gaining extra knowledges and skills, to encourage youth for responsabilities of their own health, prevention of all sorts of adictions, behavioral disorders and improving healthy life styles. Through Youth club give youth a place for and expression and gaining capabilities and skills for preventing social exclusions of youth and prevent all sorts of addictions and improve quality of life of youth in Vukovar.
Direct activities we are planning to implement in the Club are:
-comics course and digital writing course
-organising workshopsh of making CV’s
-organisisng sports activities for youth ( table tennis, table football, basketball, Wednesdays in the Club)
-we will label month of fighting against addiction through organizing 2 info desks in schools on 4 themes of addiction: drugs, alchocol, smoking and new technologies
-making of actions in the community which will implement youth themselves, to label International youth day, Activism day and Volunteer’s day 05.02.2014., International day of fighting against drugs
-through culture program and free time we will organize 24 creative workshops, 30 hours of music piano courses and playing drums for youth

Program for kids from elementary schools, - youth for children- which is made of next activities we will implement on the field:
-playing percussion ( acitivity will be held in all elementary schools from Vukovar, 1-4 classes)
-LEGO workshops for children ( activity will be in Youth club) for children 10-14 years old
-eco lab- questioning quality of the water and envirioment
-workshops of video filming and photographing
-program youth for elderly- in youth club elderly will have a chance twice a week in the afternoon to learn how to use a computer, activities will be held by EVS volunteers with help of the local volunteers.
-we will organize street festival which will contect with labeling the important days and promote urban culture
-in youth club- music studio- which we equipped through previous years of club- young musicians and hip-hop will have a chance to practice and record everyday
-language learning course- spahish, portuguesse, French, English which will be held by EVS volunteers
-thorugh info desk everyday implement directly informing of the youth, by public actions and stands informing youth about possibilities of informal education in Croatia and abroad, participating in the excanges, trainigs, camps, programmes for volunteering, giving information through web site zamlade.net
-in the club youth will have the internet everyday, play social games, inform themselves, and based on the programmes and schedules attend on the courses and workshops.
Users of the Youth club will be youth between 15 and 30 years old.

 

 

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV
YOUTH PEACE GRUP DANUBE

Adresa: Voćarska 17, 32000 Vukovar, Croatia

Telefon: Tel/fax: +385 (32) 414-633
info@ypgd.org