Projekti

Naziv projekta: Home visit 2

Broj projekta: 2017-1-HR01-KA105-035329
Financijska potpora: Europska unija/Agencija za mobilnost i programe EU/program Erasmus +

Trajanje projekta: 01.05.2017.- 31.03.2018.

Iznos dodijeljene potpore: 14245,00 €

Partneri:
Asociatia Tinerii 3D

Vicolocorto

Parcours le monde - Sud Est


O projektu:
ilj projekta Home visit 2 je omogućiti razvijanje i stjecanja novih znanja, vještina i kompetencija mladih volontera kroz pomoć starijim i nemoćnim osobama, te osobama s invalidetetom u Vukovaru i aktivnostima za mlade i time osigurati kvalitetniji društveni život starijih osoba,te poboljšati socijalnu uključenosti starijih ljudi, podizanje svijesti uže i šire okoline a naročito mladih ljudi o potrebi socijalne uključenosti, toleranciji, te osigurati direktnu pomoć starijim i nemoćnom osobama i osobama s invaliditetom.
Ideja je socijalno uključiti starije ljude iz Vukovara s mladima organizirajući različite aktivnosti za starije ljude, koje će provoditi mladi i time promovirati međugeneracijsku solidarnost. Važno nam je potaknuti mlade ljude da budu više socijalno osviješteni i društveno uključeni kroz različite vidove pomoći starijim i nemoćnim osobama, potaknuti volonterstvo, kroz npr sudjelovanje u radu sa starijima, kroz društvene aktivnosti i na taj način kroz volonterstvo razvijati vještine potrebne za tržište rada mladih osoba( odgovornosti, točnost, osjećajnost, komunikativnost, poduzetnost, razvijati osjećaj vrijednosti), što će ostaviti utjecaj i na volontere i na partnerske organizacije za provedbu sličnih projekata u svojim zajednicama, te osigurati osposobljenost po dva volontera iz svake zemlje.
Glavne aktivnosti projekta: Pomoć u kući za stare i nemoćne, Društvene aktivnosti za starije osobe i osobe s invaliditetom; Društvene aktivosti za mlade; Promocija mogućnosti za mlade -  Sudjelovanje u organiziranju događaja, i promotivnih aktivnosti za mlade;  Interkulturalne večeri; Samostalni projekt EVS volontera-  svaki EVS volonter u okviru svoje volonterske službe razvit će svoju samostalnu aktivnost čime će steči kompetencije za direktno vođenje aktivnosti, razvit će se kreativnost i liderske vještine. EVS volonterima u provedbi ovih aktivnosti pomagati će uposlenici i volonteri, a mentori nadzirati i pomagati u procesu učenja; Projektom će se - unaprijediti kvaliteta življenja starijih osoba i osoba s invaliditetom, te mladih u Vukovaru; ojačati socijalna kohezija u zajednici,  Poboljšati znanja i vještine mladih  za rad s ciljnom skupinom, Povećati kreativnost;  Veća informiranost  mladih o mogućnostima za mlade - obrazovanje, razmjenama, treninzi, kampovi, volontiranje - Kroz provedene kreativne  radionice, te radionice ojačane kompetencije i znanja , te iskustva mladih ; Prevenirana socijalnu isključenost, marginalizanost  starih i nemoćnih, osoba s invaliditetom i mladih i dan doprinost međugeneracijskoj solidarnosti.
Kroz rad na lokalnoj razini projekt će imati utjecaj na same korisnike- stare i nemoćne, osobe s invaliditetom mlade iz lokalne zajednice, nositelja projekta i partnerske organizacije. Utjecaj će biti i na same volontere jer će kroz volontiranje stjecati znanja i vještine rada s ciljnom skupinom starih i nemoćnih, te invalidnih osoba i mladih, što im osigurava mogućnost kasnijeg profesionalnog rada. Projekt će utjecati na veći angažman mladih iz lokalne zajednice jer će EVS volonteri biti dobar primjer mladima iz lokalne zajednice radeći na aktivnostima međugeneracijske solidarnosti.  Reginalni i nacionalni  utjecaj biti će ostvaren kroz vidljivost projektnih aktivnosti i promociju putem društvenih mreža.  Europski utjecaj će biti ostvaren promocijom projekta i vidljivošću kroz partnerstvo s organizacijama iz četiri europske zemlje - Italija,Francuska, Rumunjska i Hrvatske kao nositelja projekta.

Home visit 2 aim is to enable development and gaining new knowledge, skills and competencies of young volunteers by helping elderly and disabled people and people with disabilities in Vukovar and activities for young people and ensure better social life of the elderly and in same time improve social inclusion of elderly people , raising awareness of the immediate and wider surrounding and in particular the young people of the needs for social inclusion, tolerance, and to provide direct assistance to elderly and disabled people and people with disabilities.

The idea is to socially include elderly people from Vukovar with young people by organizing various activities for elderly people, that would be implemented by young people and thereby promote intergenerational solidarity. It is very important to encourage young people to be more socially conscious and socially involved through various forms of assistance to elderly and disabled people, to encourage volunteering, eg through participation in the work with the elderly, through social activities and thus through volunteering develop the skills necessary for the labor market of young people (responsibility, accuracy, sensitivity, communication skills, entrepreneurial spirit, develop a sense of value), which ould have impact on the volunteers as well as on partner organizations to implement similar projects in their communities, and to ensure the competence for two volunteers from each country.

Main activities: House assistanc for the elderly and disabled, Social activities for the elderly and persons with disabilities; Social aktivost for young people; Promotion of opportunities for young people - Participation in organizing the events and promotional activities for young people; Intercultural evenings; Personal EVS project- every EVS volunteer within their volunteer service will develop their own project in order to gain competences to be able to conduct activities, develop creativity and leadership skills. EVS volunteers in the implementation of these activities would have help from staff and local volunteers, and mentors to monitor and assist in the learning process; The project would: improve the quality of life of elderly people and people with disabilities, and young people in Vukovar; strengthen social cohesion in the community, improve the knowledge and skills of young people to work with the target group, Increase creativity; Higher awareness of young people about the opportunities for young people - education, exchanges, training, camping, volunteering - Through implemented creative workshops and workshops strengthened competencies and knowledge and experience of young people; Prevented social exclusion and marginalizanost of elderly, powerless, disabled and young and given contribution to intergenerational solidarity.

At local level, project would have impact on beneficiaries themselves – elderly and powerless people, children and youth from local community as activities would be implemented at local level. Project would have impact on higher inclusion of youth from local community as EVS volunteers would be good example to young people from local community while working on intergenerational solidarity. Regional and national impact would be accomplished through visibility of project activities and promotion on social networks. European influence would be achieved by promotion of project and visibility through partnerships with organisations from: Italy, France, Romania and Croatia as project leader.

Mobile Club

Naziv projekta: Mobile club

Broj projekta: 2016-3-HR01-KA105-034843

Financijska potpora: Europska unija/Agencija za mobilnost i programe EU/program Erasmus +

Trajanje projekta: 01.01.2017.- 28.02.2018.

Iznos dodijeljene potpore: 9304 €

Partneri:
Portugal - ProAtlântico - Associação Juvenil
O projektu:
Cilj projekta je unaprijedili  kvalitetu življenja djece i mladih u 4 sela Vukovarsko srijemske županije (Tompojevci, Negoslavci, Bršadin,Petrovci,) kako bi   poboljšali znanja i vještine djece i mladih ,povećali kreativnost djece i mladih, doprinijeli većoj informiranost  mladih u ruralnim sredinama o mogućnostima za mlade, osnažili djecu i mlade za  aktivniji angažman u zajednici i motivirani za uključivanje u društvene aktivnost kroz organizirane aktivnosti na otvorenom (outreach i outdoor aktivnosti).
Kroz ovaj projekt pokrenut ćemo "Pokretni Klub" koji će  kroz organiziranje  outreach i outdoor aktivnosti  u kao što su kreativne radionice s djecom i mladima , socijalne aktivnosti, sportske aktivnosti, edukativne radionice  zanimljive djeci i mladima - poput  strip, digitalnog crtanja, radionice robotike i slaganja Lego kocki, uključiti djecu i mlade u aktivni angažman  u zajednici, pružajući im priliku za učenje, razvoj kreativnosti i pokretanje inicijativa, što jača I kompetencije za zapošljavanje mladih, veću mobilnost, promovira se Europsko građanstvo, a što dugoročno doprinosi prevenciji socijalne isključenosti I većoj mobilnosti, zapošljavanju, te svakako prevenciji iseljavanja seoskog stanovništva koje je uzelo maha u gradovima i selima VSŽ.
Aktivnosti projekta uključuje I aspekte  neformalnog obrazovanja, informiranja mladih I jačanja kapaciteta djece i mladih, razvoj kreativnosti,  informiranje vezano za mobilnost mladih (Eurodesk), promociju EVS, Erasmus +  programa, kampova, treninga I aktivnosti vezanih za razmjene mladih i na taj način jačati kapacitete mladih ljudi za aktivni angažman mladih u zajednici pružajući im priliku za učenje, rrazvoj kreativnosti I pokretanje inicijativa.
Pokretni klub funkcionirati će na principu odlazaka u sela kombijem naše organizacije i postavljanjem šatora s opremom , i rekvizitima u kojima će voditelji i volonteri,  4 dana tjedno u svakom mjestu  kroz 6 mjeseci  održavati aktivnosti.
Projekt će uključiti dvoje inozemnih volontera iz jedne partnerske organizacije a koji će zajedno s lokalnim volonterima koji su ujedno i mladi s manje mogućnosti  zbog društvenih, ekonomskih, obrazovnih i zemljopisnih prepreka/poteškoća provoditi zajedno projekt.
Osim toga kroz različite edukativne, sportske I društvene sadržaje kroz rad Pokretnog kluba pružiti će se mladima s manje mogućnosti- nezaposlenima mladima I nacionalnim manjinama, te volonterima EVS  mjesto gdje mogu biti sami kreatori s pokazati i razviti svoju kreativnost i stvaralaštvo, razviti duh novih inicijativa, poduzetničke vještine, razvijati svoje potencijale  i kompetencije. Korisnici projekta biti će mladi u dobi od 10 - 30 godina.


Project aim is to improve quality of life of children and youth in 4 villages in Vukovar-sirmium county (Tompojevci, Negoslavci, Brsadin and Petrovci) in order to improve knowledge and skills of children and youth; increase creativity of children and youth, contribute to higher number of informed young people in rural areas on youth opportunities; Empower children and youth for active participation in community and motivated for participation in social activities through organised activities outside (outreach and outdoor).
Through this project we would start "Mobile Club" that would through organisation of outreach and outdoor activities as creative workshops with childrend and youth, social activities, sport activites, educative workshops interesting to children and youth - like comics, digital drawing, robotic workshops and Lego workshops, include children and youth to be active in community, offering them opportunity for learning, development of creativity and initiative what would stregthen competences for emploxment of youth, higher mobility, promote European citizenship, that would in longterm contribute to prevention of social exclusion and higher mobility, employment and for sure prevention of moving abroad of rural population that is also very high in villages and cities of Vukovar-sirmiun county. Project activities include aspects of non-formal education, informing young people and strengthening capacities children and youth, develop creativity , informing related to youth mobility (Eurodesk), promotion of EVS, Erasmus + programmes, camps, trainings and activities related to youth exchanges and on that way strengthen capacities of young people for active engagements in their community offering them opportunity to learn, think and start initiative,.
Mobile club would work as we would visit villages with our mini van and setting up tent with equipment and requisits,  where leaders and volunteers would inplement activities 4 days per week, during 6 months.
Project would include two international volunteers from one partner organisation who would together with local volunteers, who are in same time young people with fewer opportunities due to the economic, education and geographical obstacles/difficulties implement project together. Beside that, different education, sport and social activities of Mobile club would offer young people with fewer opportunities -unemployed and national minorities as well as EVS volunteers place where they can be creators and show and develop their creativity, spirit of new initiatives, enterpreneur skills, develop their potential and competences. Project beneficiaries would be young people 10-30 years old.

 

Naziv projekta: ART FOR CLUB

Broj projekta: 2016-2-HR01-KA105-022351

Financijska potpora: Europska unija/Agencija za mobilnost i programe EU/program Erasmus +

Trajanje projekta: 01.08.2016.- 30.11.2017.

Iznos dodijeljene potpore: 16.963,00 €

Partneri:

Španjolska -  Asociación para la integración y Progreso de las Culturas Pandora

Portugal - Associação Spin para o Intercâmbio, Formação e Cooperação entre os Povos

 

O projektu:

Cilj ovog projekta je kroz organiziranje edukativno kulturnih aktivnosti u Klubu mladih kroz direktan rad s mladima koji  uključuje I podrazumijeva organiziranje I provedba aktivnosti  jačati kapacitete mladih ljudi u lokalnoj zajednici za aktivni angažman mladih u zajednici, pružajući im priliku za učenje, razvoj kreativnosti I pokretanje inicijativa, što jača I kompetencije za zapošljavanje mladih, veću mobilnost, promovira se Europsko građanstvo, što dugoročno doprinosi prevenciji socijalne isključenosti I većoj mobilnosti mladih a time i zapošljavanju. Kroz ovaj projekt volonteri iz EVS i lokalni volonteri ne samo što će stjecati znanja i vještine i unaprijediti iste, nego će kroz promociju svog rada zainteresirati druge mlada kako na lokalnom tako i na nacionalnom i međunadnoj razini, informirati mlade jer će se kao alati za promociju koristiti društvene mreže,  web portali i direktan rad u zajednici.
Volonteri će imati priliku asistirati u radu Kluba mladih I kroz direktan rad s mladima, koji uključuje I podrazumijeva organiziranje I provedba aktivnosti kao što su filmske večeri, radionice s djecom I mladima, sportske aktivnosti ,  outdoor I outreach aktivnosti, eduktivne tečajeve iz područja kulture i umjetnosti,  raditi s nezaposlenim mladim l osobama I samostalno osmislisti dodatnu aktivnost za Klub mladih .  Aktivnosti projekta uključuje I aspekte  neformalnog obrazovanja, informiranja mladih I jačanja kapaciteta vezanih za zapošljavanje mladih, razvoj kreativnosti,  informiranje vezano za mobilnost mladih (Eurodesk), promociju EVS, Erasmus +  programa, kampova, treninga I aktivnosti vezanih za razmjene mladih i na taj način jačati kapacitete mladih ljudi za aktivni angažman mladih u zajednici pružajući im priliku za učenje, rrazvoj kreativnosti I pokretanje inicijativa, što jača I kompetencije za zapošljavanje mladih veću mobilnost, promovira se Europsko građanstvo, što dugoročno doprinosi prevenciji socijalne isključenosti I većoj inkluziji mladih, te razvija kreativnost.

Osim toga kroz različite edukativne, sportske I društvene sadržaje kroz rad Kluba mladih MGMD pružiti će se mladima s manje mogućnosti- nezaposlenima mladima I nacionalnim manjinama, te volonterima EVS  mjesto gdje mogu biti sami kreatori s pokazati i razviti svoju kreativnost i stvaralaštvo, razviti duh novih inicijativa, pduzetničke vještine, razvijati svoje potencijale  i kompetencije .Korisnici projekta biti će mladi u dobi od 15- 30 godina. Projekt će se provesti na području Grada Vukovara i okolice.Projekt će trajati 12 mjeseci, a dva volontera/ke iz Portugala i Španjolske koja će biti uključena/i u aktivnosti Kluba mladih kroz direktan rad s mladima.

About project:

Aim of this project is through organizing of educational and cultural activities within Youth club, and in direct work with young people that includes organization and implementation of capacity building activities of young people in local community for active engagement in community, offering them opportunity to learn, develop creativity and starting initiative, what in same time strengthen their competences for employment, bigger mobility, promote European citizenship, that in long-term contribute to prevention of social exclusion and bigger youth mobility and in same time to employment. In this project EVS an while promoting their work, make other young people interested on local, national and international level local volunteers will gain knowledge and skills, improve them, but also inform young people as tools used in this project will be social networks, web portals and direct community work.
Volunteer will have opportunity to assist in Youth club and through direct work with young people, that includes, organization and implementation of activities as movie nights, workshops with children and youth, sport activities,  outdoor and outreach activities, educational courses in culture and art, work with unemployed young people and independently create additional activity for Youth club. Project activities include aspects of non-formal education, informing young people and strengthening capacities related to employment of youth, develop creativity , informing related to youth mobility (Eurodesk), promotion of EVS, Erasmus + programmes, camps, trainings and activities related to youth exchanges and on that way strengthen capacities of young people for active engagements in their community offering them opportunity to learn, think and start initiative, what strengthen capacities for employment of young people, higher mobility, promote European citizenship what in long-term contribute to prevention of social exclusion and bigger inclusion of young people.
Beside that different educational, sport and social contents in YPGD Youth club work will offer young people with fewer opportunities - unemployed young people and national minorities and EVS volunteers place where they can be creators of their own and show and develop their creativity, develop new initiative spirit, entrepreneurship skills , develop their their potentials and competences. Beneficiaries of the project will be young people, age range 15-30 years old. Project will be implemented in the city of Vukovar  and surrounding area. Project will last 12 months, and two volunteers (from Portugal and Spain) will be involved in youth club activities through direct work with young people.

 

 

 

 

 

 

 

Naziv projekta: Bridge over Cultures

Broj projekta: 2016-2-HR01-KA105-022354

Financijska potpora: Europska unija/Agencija za mobilnost i programe EU/program Erasmus +

Trajanje projekta: 01.08.2016.- 31.10.2017.

Iznos dodijeljene potpore: 14.166,00 €

Partner: SPb BOO Perspektivy
Saint Petersburg,
Russian Federation

 

O projektu:

Bridge over Cultures is an EVS project in which two volunteers from Croatia are going to Sankt Petersburg in Russia to hosting organization SPb BOO Perspektivy to the gap between European youth and youth from Neighboring countries with significant obstacles to participate in society.

Two volunteers from Croatia will support children and youth from biggest orphanage in Sankt Petersburg to overcome the educational gap that they are facing because of limitations of Russian state education system. Many of this children are mentally disabled and need great assistance and support to integrate in the society. It is a great aid to a rigid system when youth help disadvantaged youth to learn and integrate. Bridges over Culture will raise the quality of life and learning of orphans and disabled children and youth while bringing a strong intercultural component and European values to both the orphans and hosting organization, promoting good relations between EU and Russia as a neighboring partner country.


Main activities of the project are assisting orphans and disadvantaged youth, organizing workshops for children and youth, promoting opportunities for youth mobility, intercultural events and their personal projects.
Through work on local level, the project will have an impact on the target group – orphans and mentally disabled kids and youth and directly raise their quality of life, develop and strengthen their skills to face the world, inspire and promote inclusion. The activities shall be done together by EVS volunteers, employees and volunteers of Perspektivy which will have a strong intercultural impact and foster good relations between Croatia, EU and Russia.
Regional and national impact shall be made through visibility of project activities and promotion through social networks. The European perspective is reflected through promotion of European values in neighboring partner country and promotion trough partnership of organizations from Croatia and Russia.
All of the activities will be done in nonformal methodology at Orphanage №4 in Pavlovsk  and Correctional school №25 both in St. Petersburg.
Besides planned project activities, volunteers will have an opportunity to propose other activities and, with help and support of employees and/or local volunteers, develop them and make them happen, which will be one more way to encourage initiative and creativity of volunteers.
The project activities will last for 12 months, it will include two volunteers from Croatia. The methods of work is direct youth work with target group (orphans, youth with disabilities) along with employees and local volunteers of Perspektivy which enhances tolerance, teamwork, solidarity and inclusion.

 

 

Naziv projekta:Art tolerant

Broj projekta: 2016-1-HR01-KA105-021881

Financijska potpora: Europska unija/Agencija za mobilnost i programe EU/program Erasmus +

Iznos dodijeljene potpore: 22.675,00 € ili 169.717,84 HRK

Partneri na projektu:

Poljska -  Fundacja Dobrych Inicjatyw                               

Portugal - Associação Spin para o Intercâmbio, Formação e Cooperação entre os Povos                  

Španjolska - AC Amics de la Biblioteca de la Fonteta    

Armenija -  Today Art Initiative

Gruzija - Student-Youth Council

Turska - KASIF GENCLIK VE SPOR KULUBU DERNEGI

 

O projektu:

Youth exchange Art Tolerant is an international cultural exchange taking place in Vukovar, Croatia, where youth of Armenia, Georgia, Croatia, Poland, Portugal, Spain and Turkey hosted by Youth Peace Group Danube organization meet to explore ways to actively express tolerance, discuss cultural differences, regional traditions, stereotypes, refugee crisis and use this knowledge to spread it in their societies.
During 11 days, 35 youth from 7 countries will work together on small scale art projects focused on different aspects and views on tolerance as a general motive. Participants will use digital drawing, video, photography, creative writing, music, panel painting, theater, dance, performance and transmedia storytelling to find their own ways to express attitudes and opinions towards cultural differences, intercultural dialogue, stereotypes, refugees or whatever that comes to their minds in connection to tolerance. At the end of the youth exchange, a showcase event of created artworks will be organized open to public giving opportunity to share common or opposing ideas to local community on tolerance and respect. Using their talents, skills and creativity together, participants will find common points between Europe and Caucasus. The event will be organized in Rogoznica and a guerilla marketing campaign will be used to invite local youth to the event. Our aim is to promote tolerance, respect and mutual understanding trough artistic expression of cultural, religious, ethnic diversity between youth from different countries.
Youth exchange will help young people to see how much engagement and developing their own interests and creativity beneficial to themselves and communities the live in. Life offers to youngsters a world of opportunities for activities and fulfillment, to make their own lives more colorful and meaningful, with positive effects not only for them, but also to other actors of the community, by increasing participation in civic life. The project aims to raise confidence of young people from deprived areas to express their own positive ideas and show that there are many interesting ways for the actions.
Goals of Art Tolerant are:
1. Cross-cultural learning and dialogue between the participants from different countries, with a focus on mutual understanding and tolerance
2. To increase youngsters knowledge about different cultures/history/religions and ways to express them in a positive and respectful way
3. Development of creativity and involvement of young people in civil life trough artistic expression
4. To unite youngsters from different backgrounds, nations and cultures
5. To learn how to respect each opinion and break stereotypes through conducting of evaluation and discussion with young people from other countires
6. To promote good neighborly relations between EU member and non EU states and to provide space for friendship and relationship trough art and culture.

 

 

 

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV
YOUTH PEACE GRUP DANUBE

Adresa: Voćarska 17, 32000 Vukovar, Croatia

Telefon: Tel/fax: +385 (32) 414-633
info@ypgd.org