Povodom Međunarodnog dana mladih i naše kampanje "Nek'se glas mladih čuje u prilogu možete pročitati priče naših volontera programa Europske snage solidarnosti koji su odlučili 49 dana provesti u Vukovaru volontiraju u našoj zajednici. O njihovom radu najviše govore fotografije objavljenje na našem fb profilu u albumu u prilogu. U nastavku pročitajte njihove priče o volontiranju i solidarnosti, te utisku koji je na njih ostavlja Vukovar. Neka ove priče budu inspiracija svima vama za volontiranje.

 

Priča naše volonterke Ane koja nam dolazi iz Srbije i njenom osvrtu na volontiranje i Vukovar

Volonteri za zajednicu -

"Zašto biti na klasičnom godišnjem kada se to vrijeme može znatno bolje iskoristiti? Slučajno ili ne, kockice su se posložile da još jednom dođem u Vukovar za koji me već vezuju prijateljstva sa ranijih ESS volontiranja. Vidjevši opis projekta i mjesto pomislila sam si: “Ovo je baš za mene!” i tako je avantura počela.

Prvi utisak... Poznati grad, ali novi dom i novi super gostoprimljivi ljudi koji brinu o svemu. Kuća u kojoj sam - Evropa u malom, ima nas od svugdje. Jutra počinju na engleskom, ali se nerijetko razgovor nastavlja na talijanskom, španjolskom, poljskom, pa i arapskom :) Izlaskom iz kuće, spisak jezika se nastavlja.

Dva mjeseca protekla su brzinom svjetlosti, u radu na aktivnostima koje su bile usmjerene ka djeci, mladima i svim ostalim građanima Vukovara, ali i onim koje su mi pomogle da upoznam sebe bolje i radim na razbijanju unutarnjih prepreka, unapređenju kompetencija, ali i ostvarenju nekih snova, čemu se nisam nadala. Stekla sam nove prijatelje za duge šetnje, zajedničko učenje jezika (posebno turskog), filozofiranje, uzajamnu podršku, nezaboravne trenutke i mnogo, mnogo uspomena i smjeha. Otkrila sam dvije strane iste povijesti, zatim, da mogu prilično dobro i ono što inače ne radim (želja da predstaviš svoju zemlju na najbolji način natjera te na čuda :D), da je za neke veze potrebno dosta truda i strpljenja i to se isplati, ali i da se neka prepoznavanja dogode lagano, u sekundi. Naučila sam improvizirati, mnogo više no ranije, paralelno vrtiti po pet-šest jezika u glavi, i to stalno, da se mnogo toga može uraditi i preko telefona, i ne, nije teže no na laptopu, samo je drugačije, da Hrvatska je slična Srbiji, ali i daleko drugačija u nekim aspektima. Satovi jezika, interkulturalne večeri, radionice za djecu, turnir u šahu, filozofsko-poetska večer, izložba o solidarnosti, radionica o povijesti naroda Balkana, clean walk, pomaganje u konjičkom klubu, dekupaž, samo su neke od aktivnosti koje smo zajedničkim snagama proveli, sa željom da pokažemo razumijevanje prilika u kojima lokalci žive i njihovih potreba i zadovoljimo svoje altruističke porive, kao i potrebu za raznolikošću.

Zavoljeti jedan mali grad sa svim njegovim manama nije lako, ali zahvaljujući divnim ljudima je moguće. Sada imam još jedno mjesto na svijetu koje osjećam svojim domom i kome ću se rado vraćati. "

 

Ana Zdravković

 

 

Priča našeg volontera Mohameda koji nam dolazi i Španjolske u kojoj ima rezidenciju a inače je iz Maroka.

" On my volunteer trip to Vukovar, I felt a strong attraction to Croatia and its sunny climate. The charm of its coastal cities and the stories of its friendly people had left a mark on my mind, so I was excited for this opportunity.
From the very first day I arrived, I was amazed by the beauty of Vukovar. Its cobblestone streets and picturesque scenes conveyed a sense of history and authenticity that immediately captivated me. Every step I took revealed new architectural details and charming corners that made exploring the city a true pleasure.
During my time in Vukovar, I took part in thrilling chess matches and lively games of volleyball and table football with locals and fellow volunteers. The shared fun created unforgettable bonds and added a touch of camaraderie to my days. Additionally, I embarked on the adventure of teaching an Arabic class, sharing my knowledge and witnessing the students' interest in learning this enriching language.
But I didn't just focus on fun and teaching. I also decided to enhance my language skills and joined a language class where I immersed myself in Georgian and French. During that hour, I became a student, concentrating on learning and practicing with my peers. Despite being just a single class, this enriching experience allowed me to learn new words and connect with people in a special way.
My stay in Vukovar, along with five other people in our house, was truly rewarding. We lived in peace and harmony, creating a calm and pleasant atmosphere. Sharing with my family, exploring the local culture, engaging in enjoyable and educational activities, and contributing as an Arabic teacher made my time in Vukovar unforgettable.
Upon concluding my volunteering, I took with me not only enriching memories but also new friendships and valuable lessons learned."

Mohamed Elabyad

 

 

Priča naše volonterke Eleonore Cosma  koja nam dolazi i Italije.

 

"Kad je počela 2023., nisam očekivala da ću završiti u Hrvatskoj kako bih stekla volontersko iskustvo u europskim tijelima solidarnosti. Da su mi rekli da ću se suočiti sa svojim strahovima i da ću bez razmišljanja otići u Vukovar, grad tako daleko od moje zone komfora, ne bih im vjerovala. Ipak, sada pišem odavde i ne mogu biti sretniji s ovim izborom.
U svibnju ove godine donijela sam odluku da steknem iskustvo u inozemstvu jer sam željela poboljšati svoj engleski. Pretražujući internet naišla sam na europske snage solidarnosti i odmah sam shvatila da nude iskustvo koje sam tražila: razdoblje u europskoj zemlji zajedno s ljudima iz cijelog svijeta s kojima pokušavam doprinijeti zajednici. Poslala sam prijave za nekoliko projekata i na kraju su me kontaktirali iz udruge YPGD, koji su mi napisali da isti tjedan trebam otići. Unatoč tisućama nedoumica, odlučila sam uskočiti i prihvatiti te se za nekoliko dana našla zajedno s još 11 dragovoljaca u Vukovaru, malom gradu bogate povijesti na granici sa Srbijom.
Unatoč utjecaju stvarnosti koja se toliko razlikuje od mog svakodnevnog života, odmah sam se opustila: djelomično zato što su nas udruge ljubazno primili, čineći da se osjećamo dijelom velike obitelji, a djelomično zato što sam u drugim volonterima pronašla ljude vrlo slične meni. Zapravo smo svi jako znatiželjna djeca, ljubitelji putovanja i novih kultura, s velikom željom uključiti se i pomoći potrebitima. Jedini problem je što kad ovo iskustvo završi, voljela bih ih sve povesti sa sobom u Italiju jer su mi jako dragi, ali sam sigurna da ću ih prije ili kasnije posjetiti u njihovim zemljama. Iskustvo s ESS-om, zapravo, ne samo da vam omogućuje da putujete tijekom perioda volontiranja, već i da stvorite veze s ljudima iz cijele Europe, a to pomaže u širenju vlastite kulture ili mogućnosti putovanja.
Međutim, život s ljudima s različitim navikama može biti posebno izazovan, ali češće, prema mom iskustvu, nesporazumi su se pretvorili u iskreni smijeh i priliku da se bolje upoznamo. Osim toga, zajednički projekti u YPGD-u pomogli su nam da se osjećamo opušteno jedni s drugima, jer smo vrlo često morali udružiti snage u timskom radu kako bismo postigli konkretne rezultate.
Mislim da će relacijski aspekt biti ono što ću staviti u središte ovog iskustva, dok su mi volonterski projekti puno pomogli da razvijem nove osobne vještine za koje sam sigurna da će mi uvijek biti od koristi u životu. Osjećam da sam jako narasla tijekom ovog mjeseca i da sam otkrila strane sebe koje prije nisam znala, poput snažne sposobnosti prilagodbe. Osjećam se snažnije i prije svega u meni se rasplamsala velika želja za putovanjem i istraživanjem svijeta u svim njegovim aspektima.
Sigurna sam da ću na svako sljedeće putovanje sa sobom ponijeti djelić YPGD-a i sve divne ljude koje poznajem.

 

Eleonora Cosma

 

Njenu priču donosimo i na talijanskom i engleskom jeziku:

Quando e’ cominciato il 2023 non mi sarei mai aspettata di finire in Croazia a fare un’esperienza di volontariato con i corpi di solidarieta’ europea. Se mi avessero detto che avrei affrontato le mie paure e che sarei partita senza pensarci due volte per Vukovar, una cittadina cosi’ lontana dalla mia confort zone, non ci avrei creduto. Eppure, ora scrivo proprio da qui, e non potrei essere piu’ soddisfatta di questa scelta.
A maggio di quest’anno ho preso la decisione di fare un’esperienza all’estero perche’ volevo migliorare il mio inglese. Cercando sul web mi sono imbattuta nei Corpi di Solidarieta’ Europei e ho capito immediatamente che offrivano l’esperienza che stavo cercando: un periodo in un paese europeo insieme a persone provenienti da ogni dove con le quali cercare di dare un contributo alla comunita’. Ho mandato la candidatura per diversi progetti e alla fine sono stata contattata dall’associazione YPGD, che mi scrisse che sarei dovuta partire quella stessa settimana. Nonostante i miei mille dubbi ho deciso di buttarmi e accettare e, nel giro di pochissimi giorni, mi sono ritrovata insieme ad altri 11 volontari a Vukovar, una piccola citta’ ricca di storia al confine con la Serbia.
Malgrado l’impatto con una realta’ cosi’ diversa dalla mio quotidianita’, mi sono trovata subito a mio agio: un po’ perche’ l’associazione ci ha accolti con gentilezza, facendoci sentire parte di una grande famiglia, e un po’ perche’ negli altri volontari ho trovato persone molto simili a me. Infatti siamo tutti ragazzi molto curiosi, amanti del viaggio e delle nuove culture, con una grande voglia di metterci in gioco e di aiutare chi ha bisogno. L’unico problema e’ che una volta finita questa esperienza vorrei portarmeli tutti in Italia con me perche’ mi sono affezionata a loro moltissimo, ma sono sicura che prima o poi li andro’ a trovare nei loro paesi. L’esperienza con Esc, infatti, non solo permette di viaggiare durante il periodo di volontariato, ma anche di creare legami con persone da ogni parte d’Europa e questo aiuta ad ampliare la propria cultura o le proprie opportunita’ di viaggio.
Vivere con persone con abitudini diverse puo’ pero’ essere particolarmente sfidante, ma spesso e volentieri nella mia esperienza le incomprensioni si sono trasformate in sincere risate e in occasioni per conoscerci meglio l’uno con l’altro. In piu’, avere dei progetti in comune in YPGD ci ha dato una mano nel sentirci a nostro agio li uni con gli altri, perche’ molto spesso abbiamo dovuto unire le nostre forze nel lavoro di gruppo per riuscire ad arrivare a dei risultati concreti.
Penso che l’aspetto relazionale sara’ quello che mi portero’ piu’ nel cuore di questa esperienza, mentre i progetti di volontariato mi hanno aiutata moltissimo a sviluppare nuove skills personali che sono sicura potranno servirmi sempre nella vita. Sento di essere cresciuta moltissimo durante questo mese e di aver scoperto dei lati di me che prima non conoscevo, come ad esempio una forte capacita’ di adattamento. Mi sento piu’ forte e soprattutto si e’ accesa in me una grandissima voglia di viaggiare e di esplorare il mondo in tutte le sue sfaccettature.
Sono sicura che in ognuno dei miei prossimi viaggi mi portero’ dietro un pezzo di YPGD e di tutte le bellissime persone che ho potuto conoscere.

 

engl.

When 2023 began, I never expected to end up in Croatia to have a volunteer experience with European solidarity bodies. If they had told me that I would have faced my fears and that I would have left without thinking twice for Vukovar, a town so far from my comfort zone, I would not have believed them. Still, now I'm writing from here, and I couldn't be happier with this choice.
In May of this year I made the decision to have an experience abroad because I wanted to improve my English. Searching the web I came across the European Solidarity Corps and I immediately understood that they offered the experience I was looking for: a period in a European country together with people from all over the world with whom to try to make a contribution to the community. I sent applications for several projects and in the end I was contacted by the YPGD association, who wrote me that I was due to leave that same week. Despite my thousand doubts, I decided to jump in and accept and, within a few days, I found myself together with 11 other volunteers in Vukovar, a small city rich in history on the border with Serbia.
Despite the impact with a reality so different from my daily life, I immediately found myself at ease: partly because the association welcomed us with kindness, making us feel part of a big family, and partly because in the other volunteers I found people very similar to me. In fact we are all very curious kids, lovers of travel and new cultures, with a great desire to get involved and help those in need. The only problem is that once this experience is over I would like to take them all to Italy with me because I am very fond of them, but I am sure that sooner or later I will go to visit them in their countries. The experience with Esc, in fact, not only allows you to travel during the volunteering period, but also to create bonds with people from all over Europe and this helps to broaden one's culture or one's travel opportunities.
However, living with people with different habits can be particularly challenging, but more often than not, in my experience, misunderstandings have turned into sincere laughter and opportunities to get to know each other better. In addition, having projects in common in YPGD has helped us to feel at ease with each other, because very often we had to join forces in teamwork to be able to achieve concrete results.
I think that the relational aspect will be what I will bring to the heart of this experience, while the volunteer projects have helped me a lot to develop new personal skills that I am sure will always be useful in my life. I feel that I have grown a lot during this month and that I have discovered sides of myself that I didn't know before, such as a strong ability to adapt. I feel stronger and above all a great desire to travel and explore the world in all its facets has ignited in me.
I am sure that on each of my next trips I will take a piece of YPGD with me and all the wonderful people I have known.

 

 

 

 

 

Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Mirovne grupe mladih Dunav

 

 

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV

Voćarska 17

32000 Vukovar, Croatia

Tel/fax: +385 (32) 414-633

info@ypgd.org