Naziv projekta: Solidarity to progress

Financijska potpora/ Europska unija/Agencija za mobilnost i programe EU/ Program Erasmus +

Iznos dodjeljene potpore: 23.270,00 Eura

Razdoblje provedbe projekta: 1.1.2016. - 30.11.2016.

Partnerske organizacije: Asociacion Building Bridges

Associação Spin para o Intercâmbio, Formação e Cooperação entre os Povos

Dansk ICYE

Mission Locale de Villeurbanne

O projektu:

Cilj projekta Solidarnošću do napretkanam je poboljšati  kvalitetu i društveni život starijih osoba, djece i mladih, te poboljšati socijalnu uključenosti starijih ljudi,  podizanje svijesti njihove uže i šire okoline a naročito mladih ljudi o socijalnoj uključenosti, toleranciji,  društvene uključenosti i vrijednosti, jer će mladi ljudi biti ti koji je provoditi projekta kako za stare i nemoćne, tako i za druge djecu i mlade. Ideja je socijalno uključiti starije ljude iz Vukovara s mladima organizirajući različite aktivnosti za starije ljude, dok će te aktivnosti i projekt imati utjecaja na EVS volontere i mlade iz Vukovara, dajući im priliku da rade na različitim pitanjima i zajedno stvaraju i provode različite aktivnosti i programe koji će utjecati na njih same. Važno nam je potaknuti mlade ljude da budu više socijalno osviješteni i društveno uključeni kroz različite vidove projekta, potaknuti volonterstvo, kroz npr učešće u radu sa starijima, kroz društvene aktivnosti i na taj način kroz volonterstvo razvijati vještine potrebne za tržište rada mladih osoba( odgovornosti, točnost, osjećajnost, komunikativost, poduzetnost, razvojati osjećaj vrijednosti).
Glavne aktivnosti projekta: Pomoć u kući za stare i nemoćne, Društvene aktivnosti za starije osobe; Društvene aktivosti za mlade; Društvena aktivnosti za djecu; Promocija mogućnosti za mlade -  Sudjelovanje u organiziranju događaja, kampanja i promotivnih aktivnosti za mlade;  Interkulturalne večeri; Samostalni projekt EVS volontera-  svaki EVS volonter u okviru svoje volonterske službe razvit će svoju samostalnu aktivnost čime će steči kompetencije za direktno vođenje aktivnosti, razvit će se kreativnost i liderske vještine.
Projektom će se - unaprijediti kvaliteta življenja starijih osoba, djece i mladih u Vukovaru (broj i vrsta aktivnosti); ojačati socijalna kohezija u zajednici (uključenost EVS i lokalnih volontera;međugeneracijska solidarnost.  Poboljšati znanja i vještine mladih ( vrsta aktivnosti); Povećati kreativnost djece i mladih  ( vrsta aktivnosti i metodologija rada); Veća informiranost  mladih o mogućnostima za mlade - obrazovanje, razmjenama, treninzima, kampovima, volontiranje -  ( broj i vrsta aktivnosti); Kroz provedene kreativne  radionice, te radionice ojačane kompetencije i znanja , te iskustva mladih ; Osnažena i mladi za aktivniji angažman u zajednici i motivirani za uključeni u društvene aktivnosti ( samostalne aktivnosti volontera); Prevenirana socijalnu isključenost, marginalizanost  starih, djece i mladih.

 

Solidarity to progress

About the project:
Aim of the project is to improve the quality and social life of the elderly, children and youth, to improve social inclusion of the elderly, raising awareness of their closest and broader environment and especially young people about social inclusion, tolerance, social invlolment and worthness, because young people will be implementing the project, as for the elderly, as for the children. The idea is to socialy include elderly people from Vukovar, with youth organising different activities for elderly, while for theese activities and the projcet will have the impact on  EVS volunteers and youth from Vukovar, by giving them the opportunity to work on different issues and to create together different activities and programmes that will affect on themselves. It's important to us to encourage young people to have more social awareness and socialy included trough different types of projects, to empower volunterism, such as volunteering with the elrderly, through social activities and in that way through volunteersm develop skills nessesary for the labor market of youth ( responsabillity, accuracy, sensitivity, communication, busyness, developing self confidence).
Main project activities: help in the house for elderly people, social activities for elderly, social activities for youth, social activities for children, promotions of the possibilities for youth- participating in the organisation of the events, campaings and promotional activities for youth, intercultural evenings, personal project of the EVS volunteers- every EVS volunteers in his service will develop a personal project and will gain competences for direct leading of the activities, developing creativity and leader skills. With the project will be improved- quality of life of the elderly people, children and youth in Vukovar(number and type of activity); empower social inclusion in the community (involment of EVS and local volunteers, trans- generational solidarity; improve knowledges and skills of youth (type of the activity); increase creativity of children and youth (type of the activity, work methodology,; giving youth more informations about their possiblities- education,excanges, trainings, camps, volunteering ( number and type of the activities). Through implemented creative workshops,  and empowered competences and knowledges and experiences of youth; youth empowered for more acitve engagement in the community, motivated to involve in social activities; social exclusion prevented, margninalisation of the elderly, children and youth.