Naziv projekta: Klub mladih- Smanji dosadu dovedi posadu

Financijska potpora: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Iznos programa : 360.000,00

Iznos programa po godini provodbe: 120.000,00

Partner na projektu: Grad Vukovar

Trajanje programa: 19.10.2015.- 19.10. 2018.

Trajanje projekta: 19.9.2015. - 19.10.2016.

Opći cilj: Kroz svakodnevni rad Kluba pružiti i omogućiti mladima sadržaje i programe koji  kroz provedbu edukativnih, informativnih, kulturno umjetničkih,  i sportskih aktivnosti omogućuju stjecanja dodatnih znanja i vještina, potiču  mlade na odgovornost, društveni angažman, aktivizam, unaprjeđuju zdrave stilove života mladih u gradu Vukovaru, educiraju te potiču kreativnost i umjetnički angažman djece i mladih, te pružaju mogućnost mladima za vlastitu organizaciju slobodnog vremena.

Specifični ciljevi: Specifični ciljevi
•    socijalizirati mlade kroz organiziranje slobodnog vremena za mlade
•    Poboljšati znanja i vještine , kompetencije i iskustva mladih
•    Povećati kreativnost mladih  
•    Osnažiti mlade za aktivniji angažman u zajednici i motivirati ih za uključivanje u društvene aktivnosti i mobilnost mladih

Aktivnosti u Klubu mladih uključuju provedbu aktivnosti kroz programe Obrazovanja i informatizacije, zapošljavanje i poduzetništvo; Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, kultura i mladih i slobodno vrijeme, mobilnost , informiranje i savjetovanje.

 

Youth Club 2015-2018

Aim of the project: Giving content and programmes to young people through and everyday work of the club, through enforcment of educational, informative, cultural and art, sports activities which enables gaining new knowledges and skills, encourage youth to responsabilities, social activism, improving healthy life styles of youth from Vukovar, educating and encouraging creativity and art among kids and youth, and giving the possibility to youth for their own organisation of their free time.

Specifics goals:
To socialize youth trough organising free time for youth
To improve knowledges and skills, competences and youth experiences
To increase creativity of youth
To empower youth of more active working in the local community and to motivate them to involve in social activities and youth mobility

Activities in the club are including implementation of the activities through educational programmes, informatization, employment and business, health care and reproductive health, active engagement youth in society, culture of youth and free time, mobility, informing and counseling.