Naziv projekta: Klub kulture YPGD

Financijska podrška: Zaklada Kultura nova

Dodijeljen iznos: 83.583,00 HRK

Sažetak projekta:

Cilj projekta je osigurati da Klub djelujući kao sociokulturni centar za mlade realizira aktivnosti koje doprinose razvoju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u Gradu Vukovaru, u proizvodnji i participaciji u kulturi, te mjesta koji doprinosi razvoju nezavisne kulturne scene u gradu kroz aktivnosti koje promiču suvremeni audivizualni izričaj, i korištenje novih tehnologija u umjetničkoj produkciji, potiču razvoj street art umjetnosti.

Ciljevi programa su: ostvariti središnje okupljalište vukovarskih nezavisnih i neafirmiranih umjetnika i aktivista,koji djelujući u prostoru stvaraju nova autorska djela i prezentacijom potiču zajednicu na djelovanje.

Aktivnosti projekta uključuju osiguranje prostora i mjesta za svakodnevni rad samih umjetnika i kreativaca, njihovo umrežavanje na lokalnoj i međunarodnoj razini kroz razmjene umjetnika i djela, organiziranje i provedu festivala i glazbenih i likovnih radionica, glazbenih radionica; prezentacija umjetničkih radova i proizvoda nastalih u Klubu; sudjelovanja mladih umjetnika u nacionalnim i međunarodnim kulturnim projektima, produkciju,street art aktivnosti, te prakticira inovativne oblike
kulturnih aktivnosti - art jamm, jam sassion, radionice perkusija, digitalno crtanje, strip, grafitiranje, mandala crtanje.

Kroz ove aktivnosti Klub pruža jedinstveno mjesto za razvoj i afirmaciju nezavisne kulture i kulture mladih, te kontinuiranu materijalnu i ljudsku platformu za razvoj kulturnog potencijala,novih projekata, te potiče kulturnu afirmaciju umjetnika. Društvena uloga ovog kluba što osim proizvodnjom i produkcijom potiče interes za suvremenu kulturu i i kulturno obrazovanje kao jedinstvenog prostora u gradu Vukovaru, ali i aktivno kulturno djelovanje i kritičko preispitivanje kulture kod novih generacija.

 

Culture club in 2016.

Financial support: Zaklada Kultura nova

Financial support amount: 83.583,00 HRK

About the project:
Aim of the project is to make sure that The club as social and cultural center realises activities which are contributing to cultural and art creation in Vukovar and producing in culture, and places which are contributing on the development of the independent culture scene in the city trough activities which promote modern audio-visual expresion, making of, distribution and promotion of the acts of different disciplines.
Aims of the program are: establishing a central place for independent and non-affirmed artists and activists from Vukovar, which are creating new authors works and by presentations encourage people for participating. Activities of the project are including preparation and organisation of the space for everyday work of the artists and creatives, their networking on local and international level trough an excange of the artists and works, organising and implementation of the festivals, music and visual arts, presentations of the visual arts and products made in the Club; participation of young artists in national and international projects, production, street art activities, practicing new forms of cultural activities: art jamm, jamm session, percusion workshops, digital writing, comics, grafities, mandala drawing. Through theese activities The club gives an uniques place for development and affirmation of independent culture and youth culture, encourages cultural affirmation of the artists. Social role of this club is that besides of the production encourage interests for modern culture and cultural education as a unique space in the city of Vukovar, but and active cultural actions and critical reexamination of the new generations culture.