Projekti

Interkulturealnost u Vukovaru

Oznaka projekta: HR-21-22-2013-R2
Naziv projekta: Interkulturealnost u Vukovaru
Korisnik: Mirovna grupa mladih Dunav
Partneri:

Mission Locale -  Francuska
Human Net - Alapitvany - Mađarska

Kratki opis projekta:
Cilj ovog projekta je kroz organiziranje različitih aktivnosti u Klubu mladih i kroz direktan rad s mladima u školama, udrugama i ustanovama informirati mlade ljude i podići njihovu svijest i znanja u Europskoj uniji, Europskom građanstvu I mogućnostima i pravima koje jedna mlada osoba ima kao građanin Europske unije. Projekt podrazumijeva niz aktivnosti vezanih za informiranje mladih ljudi o njihovim mogućnostima i pravima kao što su: mobilnost, volonterstvo, prilika za usavršavanje i učenje, organiziranje različitih treninga i informiranje o mogućnostima za zapošljavanje. Sve aktivnosti će biti provedene kroz niz radionica za djecu i mlade, organiziranje Interkulturalnih večeri, treninga jačanja kapaciteta mladih ljudi u lokalnoj zajednici za aktivni angažman mladih u zajednici pružajući im priliku za razmišljanje i pokretanje inicijativa, što jača i kompetencije za zapošljavanje mladih, veću mobilnost, promovira se Europsko građanstvo, što dugoročno doprinosi prevenciji socijalne isključenosti i većoj uključenosti mladih.
Osim toga kroz različite edukativne i društvene sadržaje mladi ljudi će imati priliku da istraže i razviju svoja znanja o nacionalnim manjinama i nacijama u njihovom vlastitom okruženju a u isto vrijeme i dati mladima grada Vukovara im priliku da se upoznaju sa mladim osobama koji su građani Europske unije i nauče o njihovim kulturama i običajima. Mladi ljudi će ovim projektom dobiti mjesto gdje mogu biti sami kreatori svog slobodnog vremena, pokazati i razviti svoju kreativnost i stvaralaštvo, razviti duh novih inicijativa, poduzetničke vještine, razvijati svoje potencijale kako bi spriječili socijalnu isključenost mladih.
 Korisnici projekta biti će mladi u dobi od 15- 30 godina. Projekt će se provesti na području Grada Vukovara i okolice i trajati 12 mjeseci, a dva volontera iz Francuske i Mađarske biti će uključena u aktivnosti Kluba mladih kroz direktan rad s mladima.

Projekt traje od: 1.9.2013- 31.12.2014.
U projekte aktivnosti uključeni su volonteri: Andrea Papp i Jordy Jacques

Ugovorno tijelo: Agencija za mobilnost i programe EU
Iznos projekta: 17.173,00 eura

 

Multiculturalism in Vukovar

Aim of this project is through organizing different club acitivties and through direct work with youth in schools, organisations and institutions to inform youth and to raise awareness and knowledges about European union, Europe citizens and possibilities and rights which one young person has like a citizen of the European union. Project considers a few activities about informing youth people about their possibilities and rights such as: mobility, volunteering, chance for improving and studying, organizing different trainings and workshops for children and youth, organizing intercultural evenings, trainings for building capacities trainings for youth people in the local community for active engagement of youth in the community giving them an opportunity for thinking and taking initiative, which strengthens and competences for youth employment, bigger mobility, promotion of the European citizenship, which on long term contributes to prevention of the social exclusion and bigger engagement of the youth.
Besides that through different educational activities youth will have a chance to explore and develop their knowledges about national minorities and nations in their own surroundings and at the same time give opportunity to youth of the city of Vukovar to meet with youth citizens of the European union and to learn about their cultures and habits. Youth will with this project get a place where they can be creators of their own free time, to show and develop their creativity, to prevent social exclusion of youth.
Users of the project will be youth from 15-30 years. Project will take place in the city of Vukovar and surroundings and will last 12 months, and two volunteers from France and Hungary will be involved in the activities of the Youth club through direct youth work.
Project duration: 1.9.2013.-31.12.2014.

No hate online – no hate offline

Oznaka projekta:  HR-21-31-2013-R3

Naziv projekta: „No hate online – no hate offline"

“Korisnik: Mirovna grupa mladih DUNAV
Partner: PRoni Centar Brčko

Kratki opis projekta:

Cilj ovog projekta je kroz organiziranje različitih aktivnosti u Brčko distirktu BiH i kroz direktan rad s mladima udrugama i ustanovama informirati mlade ljude i podići njihovu svijest i znanja o mirovnom dijalogu, nenasilju, kampanji „Reci ne mržnji“ u Europskoj uniji, europskom građanstvu i mogućnostima i pravima koje jedna mlada osoba ima kao građanin Europske unije.
Projekt podrazumijeva niz aktivnosti vezanih za informiranje mladih ljudi o njihovim mogućnostima i pravima u svakodnevnom životu i kroz korištenje društvenih mreža. Kroz aktivnost posebnu pažnju volonter će dati aktivnostima koje se bave zaustavljanju govora mržnje među mladima svakodnevnoj vršnjačkoj komunikaciji i na internetu. Pored toga volonter će irnformirati mlade o temama poput: mobilnosti, volonterstva, prilika za usavršavanje i učenje, organiziranje različitih radionica i informiranje o mogućnostima za mlade općenito. Sve aktivnosti će biti provedene kroz niz radionica za djecu i mlade, organiziranje radionice, online sesija, izradu lokalne kampanje s mladima za zaustavljanje govora mržnje na internetu, radionice jačanja kapaciteta mladih ljudi za korištenje društvernih mreža u svrhu aktikvizma u lokalnoj zajednici. Kroz ovo će se jačati i kompetencije, promovirati  mobilnost, promovira se Europsko građanstvo, što dugoročno doprinosi prevenciji socijalne isključenosti i većoj uključenosti mladih.
Osim toga kroz različite edukativne i društvene sadržaje mladi ljudi iz grada organizaciji domaćina će imati priliku da istraže i razviju svoja znanja o nacionalnim manjinama i nacijama u njihovom vlastitom okruženju a u isto vrijeme i dati im priliku da se upoznaju s mladim osobama koji su odnedavno građani Europske unije i nauče njihova iskustva o ulasku u EU i prihvaćanja europskih vrijednosti. Mladi ljudi će ovim projektom dobiti mjesto gdje mogu biti sami kreatori svog slobodnog vremena, pokazati i razviti svoju kreativnost i stvaralaštvo i ofline i online, razviti duh novih inicijativa, nove vještine, razvijati svoje potencijale kako bi spriječila socijalna isključenost mladih.
 Korisnici projekta biti će mladi u dobi od 15- 30 godina. Projekt će se provesti na području Brčko distrikta BiH trajati 12 mjeseci, volonter iz Hrvatske  biti će uključen u aktivnosti PRONI Centra Brčko kroz direktan rad s mladima.

 

Projekt traje od 1.1. 2014. - 31.03.2015.
Angažirani volonter: Benjamin Tahto

Ugovaratelj: Agencija za mobilnost i programe EU

No hate online-no hate offline

The aim of this project is through organizing different activities in Brčko district BIH and through direct youth work and organisations and institutions to inform youth and to raise their awareness about peace dialoge, non-violence, campaign “Tell no to hate” in the European union, Europe citizenship and possibilities and rights  which one young person has as a citizen of the European union.
Project includes activities about informing youth about their possibilities and rights in everyday life through using social networks. Through activitiy special attention volunteer will give to the activities which are stopping hate speech and hate among youth in everyday youth communication on the Internet. Besides that volunteer will inform youth about themes like: mobility, volunteering, opportunities to improve and study, organizing different wokrshops and informing youth about possibilities in general. All activities will be implemented like workshops for kids and youth, online sessions, making local campaing of youth for usind social networks for activism in the local community. Through this will be strengthen competences, improve mobility, promote Europe citizenshiiop, which in long term contributes of the prevention of social exclusion and bigger involment of youth. Besides that through different educational activities youth will have a chance to explore and develop their knowledges about national minorities and nations in their own surroundings and at the same time give opportunity to youth of the city of Vukovar to meet with youth citizens of the European union and to learn about their cultures and habits. Youth will with this project get a place where they can be creators of their own free time, to show and develop their creativity, to prevent social exclusion of youth.
Users of the project will be youth from 15-30 years. Project will take place in Brčko district BIH and will last 12 months, volunteer from Croatia will be involved in the activities of PRONI center through direct work with youth.

 

Pokreni se

Cilj projekta je kroz edukativni program putem CEFE  treninga („Competency based Economies through Formation of Enterprise“) povećati vještine i sposobnosti 20 mladih s područja grada Vukovara i okolice za poduzetništvo i samozapošljavanje, te kroz provedbu programa volontiranja omogućiti za minimum 20 korisnicima prakticiranje naučenog radi stjecanja radnih navika i dodatnih socijalnih vještina i komunikacije kako bi se prevenirala socijalna isključenost mladih .

Otvorena učionica

Trajanje projekta : 22.08.2013 - 21.2.2015.
Partneri : Osnovna škola Darda; Udruga žena Romkinja Romsko srce; Udruga Romkinja Kašmir Belišće

Glavni cilj: promovirati jednake mogućnosti u pristupu obrazovanju za romsku djecu predškolskog i školskog uzrasta u Republici Hrvatskoj

Specifični ciljevi:
- Podržati formalne obrazovne ustanove sa ciljem povećanja broja romske djece koja su započela i završila obrazovanje
- Poboljšati kvalitet obrazovanja romske populacije
- Olakšati socijalnu uključenost romske populacije u obrazovnim ustanovama.

Aktivnosti:
Formiranje skupine romskih pomagača u nastavi
Izrada obrazovnog programa za pomače u nastavi
Obrazovni program – edukacija pomagača u nastavi
Obrazovni program za nastavnike – edukacija nastavnika
Pomoć u nastavi i izvannastavne aktivnosti (igraonice i radionice za djecu)
Podizanje svijesti roditelja (informiranje roditelja, organiziranje i implementiranje foruma, predstave za djecu)
Međusektorski sastanci i okrugli stolovi
Informiranje o projektu i evaluacija

Rezultati projekta:
doprinijet će većoj uključenosti romske djece u obrazovni sustav, pružajući jednake prilike u pristupu obrazovanju i razvoju kapaciteta Roma za asistente u nastavi što će u isto vrijeme ojačati kapacitete škola kao i pozicije romske populacije općenito.
1) minimum 12 pripradnika romske nacionalne manjine sa zavšršenom srednjom školu proći će obuku za pomagače u nastavi i izvannastavne aktivnosti
2)  minimum 70 učenika u dobi od 7-13 godina kroz razdoblje od 12 mjeseci primit će pomoć u nastavi – u Osnovnoj školi u Dardi (40 učenika) i 30 učenika kroz izvannastavne aktivnosti u udrugama Romsko srce u Jagodnjaku i Udruzi Romkinja Kašmir u Belišću
4) provedeno 160 sati mentoriranja za pomoćnike u nastavi i izvannastavne aktivnosti
3) minimum 60 djece u dobi od 5-7 godina i 12- 15 godina sudjelovat će u organiziranim aktivnostima kroz dječje igraonice i radionice za mlade
4) podizanje svijesti kroz brošure, flajere, provdebu 4 javne tribine, 2 predstave za djecu za 240 roditelja pripadnika romske nacionalne manjine o važnosti obrazovanja
5) formiran intersektoralni radna grupa za poboljšanje obrazovne strukture romske populacije
6 ) osnovna škola Darda i dvije igraonice opremljene didaktičkom opremom za izvannastavne aktivnosti
7) najmanje 800 krajnjih korisnika informirano o projektu, projektnim aktivnostima i rezultatima

Projekt je financiran kroz program darovnice „Integracija skupina u nepovoljnome položaju u redoviti obrazovni sustav“, uz financijsku potporu Europska unija iz Europskog socijalnog fonda,  sufinanciranje Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, te međufinanciran sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Ukupna vrijednost projekta je 150.994,00 eura  (približno 1.149.064,00 kuna) od čega EU sufinacira s 134.988,64,eura, odnosno približno (1.027.264,00 kuna).

 

Ulaganje u budućnost

Open classroom
Duration of the project: 22.08.2013.-21.02.2015.
Main aim: to promote equal possibilities in access to education for Roma children preschool and school age in the Republic of Croatia

Specific goals:
-supporting formal Educational institution whit an aim to increase number of Roma children who started and finish education
-to improve the quality of education of Roma population
-to make easier social inclusion of Roma population in educational institutions

Activities:
Making the group of Roma asistents in class
Making of the educational programme for assistents in class
Educational programme- education of the assistents in class
Educational programme for teacher- educaton
Help in the class and activities outside the class ( playground and workshops for children)
Raising awareness of the parents ( informing parents, organizing and implementing fourms, shows for the children)
Inter-sector meeting and round tables
Informing about the project and evaluation

Project results
-will contribute to the bigger involment of Roma children into educational system, giving the same opportunities in acsess of the education and development of the capacity of Roma asistents in class, which will strengthen capacities of the schools in the same time.
-minimum of 12 Roma population with high school will be trained for asistents in class and outside-class
-mimimum of 70 students age 7-13 through period of 12 months will receive help in class-in elementary school Darda ( 40 students) and 30 students through outside-class activities in organisations Romsko srce Jagodnjak and Asociation of Roma women in Kašmir,Belišće
-160 hours of mentorship for assistents in class and out of class activities
-minimum of 60 children age 5-7 and 12-15 will participate in organisised activities through children playground and workshops for youth
-raising awareness thorugh brochures, flyers, 4 public events, 2 shows for children for 240 Roma parents about importance of the education
-intesectoral work-group for improving educational structure for Roma population
-elementary school Darda and two playground equipped whit didactic equipment for out of class activities
-at least 800 of users informed about the project, project activities and the results

Ugovorno tijelo: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Organizacijska jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima (DEFCO)

 

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

 

Streets mapping

Projekt ima za cilj mapiranje i povezivanje mladih kreativnih scena u Europi. Sve aktivnosti projekta su usmjerene na razvoj i podršku samo-održive mreže glazbenika, strip i animacijskih umjetnika. Projektom i rezultatima umjetničke mreže, umjetnicima će biti omogućeno da podignu svoje znanje o različitim načinima umjetničkog izražavanja i te će dobiti nadahnuće iz različitih kulturnih i umjetničkih perspektiva i pozadina. Suradnja između različitih europskih umjetničkih scena rezultirati će kreativnim, interdisciplinarnim nastupima i proizvodima, čime se povećava, ne samo kvaliteta umjetničke produkcije svake scene, nego i mogućnost predstavljanja europskoj publici

  1. Puni naziv projekta: “Streets: mapiranje i povezivanje mladih kreativnih scena u Europi”
  2. Projektne aktivnosti

•     6-dnevni tečaj za 12 mladih umjetnika o promoviranju umjetničkih proizvoda kroz europsku dimenziju;

•     4 “Art Jam-a” koji će se održati u četri grada (Vranje, Vukovar, Erfurt, Den Haag), a u svakom gradu biti će uključeno 10 mladih umjetnika, 5 domaćih i 5 inozemnih;

•     4 “Showcase-a” u četri grada, koji će se održati u okviru postojećih lokalnih festivala i biti će otvoreni široj javnosti kolega umjetnika, mladih i lokalnih kulturnih organizacija i institucija (4.000 posjetitelja, 80 umjetnika čega 28 međunarodnih);

•     1 javna rasprava u Haagu u kojoj će rezultati projekta biti prezentirani s posebnim naglaskom na privlačenje pozornosti kulturnih dionika, ključnih aktera i institucija smještenih u međunarodnom okruženju u Haagu. Raspravu će moderirati osam stručnjaka sa područja kulture i kreativne, te se očekuje približno 100 posjetitelja;

•     1 web stranica koja će se koristiti za povezivanje europskih kreativne scene, prikupljanje umjetničkih proizvoda koji proizlaze iz projekta, te će biti dostupna širokoj publici kolega umjetnika, organizacija i kulturnih poduzetnika;

•     250 primjeraka DONAU, jedinog nizozemskog magazina posvećenog istočnoj i jugoistočnoj Europi, koji će upoznati nizozemsku javnost sa projektom i njegovim rezultatima;

•     250 kopija "grafičkog dokumentarca" o različitim perspektivama i vizijama mladih kreativnih scena oko europskog kulturnog prostora, razvijenog od strane strip umjetnika koji će se podijeliti ključnim akterima i organizacijama na europskom kulturnom području;

•     1150 DVD primjeraka sa rezultatima “Art Jam-a” i “Showcase-a”;

•     Približno 10.000 promidžbenih materijala kao što su flajeri, plakati, brošure.

Očekivani rezultati

•     Povećana kvaliteta u umjetničkoj proizvodnji naših mladih kreativnih scena, zahvaljujući novim znanjima i iskustvima stjecanim tijekom tečaja, “Art Jam” i “Showcases” dešavanja;

•     Povećana sposobnost ciljne skupine da promiče svoj ​​umjetnički rad kroz europsku dimenziju i učinkovito surađuje s međunarodnim kolegama umjetnicima;

•     Razvoj održive mreže mladih kreativnih scena diljem Europe sposobne da pruži priliku mladim umjetnicima da promoviraju svoj ​​rad izvan svojih nacionalnih granica;

•     Povećanje mogućnosti mobilnosti za mlade europske umjetnike i umjetničke proizvode, kroz promociju projekta i njegovih rezultata ključnim akterima i institucijama na području kulture, lokalno i međunarodno;

•     Povećanje vidljivosti kreativnih scena i njihove važnosti u kulturnom razvitku Europe za specijaliziranu i ne-specijaliziranu široku javnost posjetitelja;

•     Nadahnuti i potaknuti raspravu o europskom kulturnom prostoru;

•     Povećana razina interkulturalnog razumijevanja među europskim kreativnim scenama.

trajanje projekta: od 01.01.2013. do 30.06.2014.

  1. Vodeći partner u projektu: Platform Spartak, Nizozemska
  2. Suorganizatori u projektu:  Generator, Srbija; CGE Erfurt, Njemačka; Mirovna grupa mladih Dunav, Hrvatsk

Ukupna vrijednost projekta: 107.600€

Streets mapping
The aim of the project is to map and connect young creative scenes in Europe. All activities of the project are to develop and support a self sustainable network of young musicians, comics and animation artist. Project results of the art network, will be given a possibility to raise their knowledge about different ways of art expression and will be given inspiration from different cultural perspective and backgrounds. Cooperation between different European art scenes will result with creative, interdisciplined shows and products, which will increase, not only the quality of the art production of every scene, and the possibility to present to the European public.

-    6 days course for 12 young artists about promotion of the art products through an European dimension
-    4 “Art Jams” which will be held in 4 days ( Vranje, Vukovar, Erfurt, Den Haag), and in every town will be involved 10 young artists, 5 domestic and 5 foreign
-    4 showcase in 4 towns, which will be held with the existing local festivals and will be open to general public of the colegue artists youth and local cultural organisations and institutions ( 4000 visitors, 80 artists, 28 international artists)
-    1 public discussion in Haag in which results of the project will be presented with special accent on attracting attention of the cultural participants, key acters and instutions in the international surrounding in Haag. The discussion will moderate 8 experts in the cultural and creative field, and expected number of participants is 100
-    1 web page which will be used for connection of the European creative scene, and will be available to the general public
-    -250 copies DONAU, Holand magazine dedicated to the eastern and south eastern Europe, which will meet holand public with the project and his results
-    250 copies of the graphic documentary about different perspectives and visions of youth cultural space, developed by comics artists which will be split by key acters organisations on the European cultural area
-    -1150 DVD copies with the results of the “Art Jam” and “Showcase”
-cca. 10000 promotional materials such as flyers, posters, brochures
Expected results
-increased quality in art production of our young creative scenes, thanks to the new knowledges and experiences gaing during the course “Art Jam” and “Showcase” happening
-increased ability of the target group to promote their art work through European dimension and efficiently cooperate with international coleagues artists
-development of the sustainable network of young creative scenes across Europe to give an opportunity to young artists to promote their work outside of their national borders
-increased possibilities for youth mobility for youth European artist and artistic products, through promotion of the project and his results to the key acters and institutions on the area of culture, local and international
-increasing visibility of creative scenes and their importance in cultural development of Europe for specialized and non-specialized wide public
-to inspire and encourage discussion about European cultural space
-increased level of intercultural understanding among European creative scenes

Duration of the project: from 01.01.2013.-30.06.2014.