Projekti

Otvorena učionica

Trajanje projekta : 22.08.2013 - 21.2.2015.
Partneri : Osnovna škola Darda; Udruga žena Romkinja Romsko srce; Udruga Romkinja Kašmir Belišće

Glavni cilj: promovirati jednake mogućnosti u pristupu obrazovanju za romsku djecu predškolskog i školskog uzrasta u Republici Hrvatskoj

Specifični ciljevi:
- Podržati formalne obrazovne ustanove sa ciljem povećanja broja romske djece koja su započela i završila obrazovanje
- Poboljšati kvalitet obrazovanja romske populacije
- Olakšati socijalnu uključenost romske populacije u obrazovnim ustanovama.

Aktivnosti:
Formiranje skupine romskih pomagača u nastavi
Izrada obrazovnog programa za pomače u nastavi
Obrazovni program – edukacija pomagača u nastavi
Obrazovni program za nastavnike – edukacija nastavnika
Pomoć u nastavi i izvannastavne aktivnosti (igraonice i radionice za djecu)
Podizanje svijesti roditelja (informiranje roditelja, organiziranje i implementiranje foruma, predstave za djecu)
Međusektorski sastanci i okrugli stolovi
Informiranje o projektu i evaluacija

Rezultati projekta:
doprinijet će većoj uključenosti romske djece u obrazovni sustav, pružajući jednake prilike u pristupu obrazovanju i razvoju kapaciteta Roma za asistente u nastavi što će u isto vrijeme ojačati kapacitete škola kao i pozicije romske populacije općenito.
1) minimum 12 pripradnika romske nacionalne manjine sa zavšršenom srednjom školu proći će obuku za pomagače u nastavi i izvannastavne aktivnosti
2)  minimum 70 učenika u dobi od 7-13 godina kroz razdoblje od 12 mjeseci primit će pomoć u nastavi – u Osnovnoj školi u Dardi (40 učenika) i 30 učenika kroz izvannastavne aktivnosti u udrugama Romsko srce u Jagodnjaku i Udruzi Romkinja Kašmir u Belišću
4) provedeno 160 sati mentoriranja za pomoćnike u nastavi i izvannastavne aktivnosti
3) minimum 60 djece u dobi od 5-7 godina i 12- 15 godina sudjelovat će u organiziranim aktivnostima kroz dječje igraonice i radionice za mlade
4) podizanje svijesti kroz brošure, flajere, provdebu 4 javne tribine, 2 predstave za djecu za 240 roditelja pripadnika romske nacionalne manjine o važnosti obrazovanja
5) formiran intersektoralni radna grupa za poboljšanje obrazovne strukture romske populacije
6 ) osnovna škola Darda i dvije igraonice opremljene didaktičkom opremom za izvannastavne aktivnosti
7) najmanje 800 krajnjih korisnika informirano o projektu, projektnim aktivnostima i rezultatima

Projekt je financiran kroz program darovnice „Integracija skupina u nepovoljnome položaju u redoviti obrazovni sustav“, uz financijsku potporu Europska unija iz Europskog socijalnog fonda,  sufinanciranje Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, te međufinanciran sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Ukupna vrijednost projekta je 150.994,00 eura  (približno 1.149.064,00 kuna) od čega EU sufinacira s 134.988,64,eura, odnosno približno (1.027.264,00 kuna).

 

Ulaganje u budućnost

Open classroom
Duration of the project: 22.08.2013.-21.02.2015.
Main aim: to promote equal possibilities in access to education for Roma children preschool and school age in the Republic of Croatia

Specific goals:
-supporting formal Educational institution whit an aim to increase number of Roma children who started and finish education
-to improve the quality of education of Roma population
-to make easier social inclusion of Roma population in educational institutions

Activities:
Making the group of Roma asistents in class
Making of the educational programme for assistents in class
Educational programme- education of the assistents in class
Educational programme for teacher- educaton
Help in the class and activities outside the class ( playground and workshops for children)
Raising awareness of the parents ( informing parents, organizing and implementing fourms, shows for the children)
Inter-sector meeting and round tables
Informing about the project and evaluation

Project results
-will contribute to the bigger involment of Roma children into educational system, giving the same opportunities in acsess of the education and development of the capacity of Roma asistents in class, which will strengthen capacities of the schools in the same time.
-minimum of 12 Roma population with high school will be trained for asistents in class and outside-class
-mimimum of 70 students age 7-13 through period of 12 months will receive help in class-in elementary school Darda ( 40 students) and 30 students through outside-class activities in organisations Romsko srce Jagodnjak and Asociation of Roma women in Kašmir,Belišće
-160 hours of mentorship for assistents in class and out of class activities
-minimum of 60 children age 5-7 and 12-15 will participate in organisised activities through children playground and workshops for youth
-raising awareness thorugh brochures, flyers, 4 public events, 2 shows for children for 240 Roma parents about importance of the education
-intesectoral work-group for improving educational structure for Roma population
-elementary school Darda and two playground equipped whit didactic equipment for out of class activities
-at least 800 of users informed about the project, project activities and the results

Ugovorno tijelo: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Organizacijska jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima (DEFCO)

 

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

 

Streets mapping

Projekt ima za cilj mapiranje i povezivanje mladih kreativnih scena u Europi. Sve aktivnosti projekta su usmjerene na razvoj i podršku samo-održive mreže glazbenika, strip i animacijskih umjetnika. Projektom i rezultatima umjetničke mreže, umjetnicima će biti omogućeno da podignu svoje znanje o različitim načinima umjetničkog izražavanja i te će dobiti nadahnuće iz različitih kulturnih i umjetničkih perspektiva i pozadina. Suradnja između različitih europskih umjetničkih scena rezultirati će kreativnim, interdisciplinarnim nastupima i proizvodima, čime se povećava, ne samo kvaliteta umjetničke produkcije svake scene, nego i mogućnost predstavljanja europskoj publici

  1. Puni naziv projekta: “Streets: mapiranje i povezivanje mladih kreativnih scena u Europi”
  2. Projektne aktivnosti

•     6-dnevni tečaj za 12 mladih umjetnika o promoviranju umjetničkih proizvoda kroz europsku dimenziju;

•     4 “Art Jam-a” koji će se održati u četri grada (Vranje, Vukovar, Erfurt, Den Haag), a u svakom gradu biti će uključeno 10 mladih umjetnika, 5 domaćih i 5 inozemnih;

•     4 “Showcase-a” u četri grada, koji će se održati u okviru postojećih lokalnih festivala i biti će otvoreni široj javnosti kolega umjetnika, mladih i lokalnih kulturnih organizacija i institucija (4.000 posjetitelja, 80 umjetnika čega 28 međunarodnih);

•     1 javna rasprava u Haagu u kojoj će rezultati projekta biti prezentirani s posebnim naglaskom na privlačenje pozornosti kulturnih dionika, ključnih aktera i institucija smještenih u međunarodnom okruženju u Haagu. Raspravu će moderirati osam stručnjaka sa područja kulture i kreativne, te se očekuje približno 100 posjetitelja;

•     1 web stranica koja će se koristiti za povezivanje europskih kreativne scene, prikupljanje umjetničkih proizvoda koji proizlaze iz projekta, te će biti dostupna širokoj publici kolega umjetnika, organizacija i kulturnih poduzetnika;

•     250 primjeraka DONAU, jedinog nizozemskog magazina posvećenog istočnoj i jugoistočnoj Europi, koji će upoznati nizozemsku javnost sa projektom i njegovim rezultatima;

•     250 kopija "grafičkog dokumentarca" o različitim perspektivama i vizijama mladih kreativnih scena oko europskog kulturnog prostora, razvijenog od strane strip umjetnika koji će se podijeliti ključnim akterima i organizacijama na europskom kulturnom području;

•     1150 DVD primjeraka sa rezultatima “Art Jam-a” i “Showcase-a”;

•     Približno 10.000 promidžbenih materijala kao što su flajeri, plakati, brošure.

Očekivani rezultati

•     Povećana kvaliteta u umjetničkoj proizvodnji naših mladih kreativnih scena, zahvaljujući novim znanjima i iskustvima stjecanim tijekom tečaja, “Art Jam” i “Showcases” dešavanja;

•     Povećana sposobnost ciljne skupine da promiče svoj ​​umjetnički rad kroz europsku dimenziju i učinkovito surađuje s međunarodnim kolegama umjetnicima;

•     Razvoj održive mreže mladih kreativnih scena diljem Europe sposobne da pruži priliku mladim umjetnicima da promoviraju svoj ​​rad izvan svojih nacionalnih granica;

•     Povećanje mogućnosti mobilnosti za mlade europske umjetnike i umjetničke proizvode, kroz promociju projekta i njegovih rezultata ključnim akterima i institucijama na području kulture, lokalno i međunarodno;

•     Povećanje vidljivosti kreativnih scena i njihove važnosti u kulturnom razvitku Europe za specijaliziranu i ne-specijaliziranu široku javnost posjetitelja;

•     Nadahnuti i potaknuti raspravu o europskom kulturnom prostoru;

•     Povećana razina interkulturalnog razumijevanja među europskim kreativnim scenama.

trajanje projekta: od 01.01.2013. do 30.06.2014.

  1. Vodeći partner u projektu: Platform Spartak, Nizozemska
  2. Suorganizatori u projektu:  Generator, Srbija; CGE Erfurt, Njemačka; Mirovna grupa mladih Dunav, Hrvatsk

Ukupna vrijednost projekta: 107.600€

Streets mapping
The aim of the project is to map and connect young creative scenes in Europe. All activities of the project are to develop and support a self sustainable network of young musicians, comics and animation artist. Project results of the art network, will be given a possibility to raise their knowledge about different ways of art expression and will be given inspiration from different cultural perspective and backgrounds. Cooperation between different European art scenes will result with creative, interdisciplined shows and products, which will increase, not only the quality of the art production of every scene, and the possibility to present to the European public.

-    6 days course for 12 young artists about promotion of the art products through an European dimension
-    4 “Art Jams” which will be held in 4 days ( Vranje, Vukovar, Erfurt, Den Haag), and in every town will be involved 10 young artists, 5 domestic and 5 foreign
-    4 showcase in 4 towns, which will be held with the existing local festivals and will be open to general public of the colegue artists youth and local cultural organisations and institutions ( 4000 visitors, 80 artists, 28 international artists)
-    1 public discussion in Haag in which results of the project will be presented with special accent on attracting attention of the cultural participants, key acters and instutions in the international surrounding in Haag. The discussion will moderate 8 experts in the cultural and creative field, and expected number of participants is 100
-    1 web page which will be used for connection of the European creative scene, and will be available to the general public
-    -250 copies DONAU, Holand magazine dedicated to the eastern and south eastern Europe, which will meet holand public with the project and his results
-    250 copies of the graphic documentary about different perspectives and visions of youth cultural space, developed by comics artists which will be split by key acters organisations on the European cultural area
-    -1150 DVD copies with the results of the “Art Jam” and “Showcase”
-cca. 10000 promotional materials such as flyers, posters, brochures
Expected results
-increased quality in art production of our young creative scenes, thanks to the new knowledges and experiences gaing during the course “Art Jam” and “Showcase” happening
-increased ability of the target group to promote their art work through European dimension and efficiently cooperate with international coleagues artists
-development of the sustainable network of young creative scenes across Europe to give an opportunity to young artists to promote their work outside of their national borders
-increased possibilities for youth mobility for youth European artist and artistic products, through promotion of the project and his results to the key acters and institutions on the area of culture, local and international
-increasing visibility of creative scenes and their importance in cultural development of Europe for specialized and non-specialized wide public
-to inspire and encourage discussion about European cultural space
-increased level of intercultural understanding among European creative scenes

Duration of the project: from 01.01.2013.-30.06.2014.Nasilje? Ne, hvala

Projekt „Nasilje? Ne, hvala!” podržan je od strane EU kroz program IPA 2010 – Potpora naporima organizacija civilnog društva za prevenciju nasilja među mladima i djecom te za njegovanje volonterstva među mladima, te sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske
Trajanje projekta: 18 mjeseci, od 3. travnja 2013. do 2. listopada 2014.
Nositelj projekta: PRONI Centar za socijalno podučavanje
Partneri: Obiteljski centar Sisačko-moslavačke županije, Mirovna grupa mladih „Dunav”, Volonterski centar Osijek te Koordinacija udruga mladih Sisak