Naziv projekta: Klub kulture YPGD
        
Financijska potpora: Zaklada Kultura nova

Trajanje projekta: 01.01.2018.- 31.12.2018.

Iznos dodijeljene potpore: 89,820.00 kn

O projektu:
Cilj projekta je osigurati da Klub djelujući kao sociokulturni centar za mlade realizira aktivnosti koje doprinose razvoju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u Gradu Vukovaru u proizvodnji i participaciji u kulturi, te mjesta koji doprinosi razvoju nezavisne kulturne scene u gradu kroz aktivnosti koje promiču suvremeni audiovizualni izričaj, uključuju korisnike u realizaciju i pridonose stvaranju stabilnijih i kvalitetnijih preduvjeta za osmišljavanje, izradu, distribuciju i promociju djela različitih disciplina.
Ciljevi programa su: ostvariti središnje okupljalište vukovarskih nezavisnih i neafirmiranih umjetnika i aktivista, koji djelujući u prostoru stvaraju nova autorska djela i prezentacijom potiču zajednicu na djelovanje. Aktivnosti projekta uključuju osiguranje prostora i mjesta za svakodnevni rad samih umjetnika i kreativaca, organiziranje i provedu glazbenih i DJ radionica, produkciju glazbenih djela, umrežavanje glazbenika, izradu stripa, tečaj digitalnog crtanja, interkulturalne večeri, književno pjesničke večeri, izložbe radova, fotografske radionice s organiziranjem 3 tematske izložbe, organizaciju Dana mladih, te sociokulturalne aktivnosti u Klubu, te okrugli stol.

Name of the project: Culture club YPGD

Financial support: Zaklada Kultura nova

Duration of the project: 01.01.2018.-31.12.2018.

Financial support amount: 89.820 kn

About the project:
Aim of the project is to make sure that The club as social and cultural center realises activities which are contributing to cultural and art creation in Vukovar and producing in culture, and places which are contributing on the development of the independent culture scene in the city trough activities which promote modern audio-visual expresion, making of, distribution and promotion of the acts of different disciplines.
Aims of the program are: establishing a central place for independent and non-affirmed artists and activists from Vukovar, which are creating new authors works and by presentations encourage people for participating. Activities of the project are including preparation and organisation of the space for everyday work of the artists and creatives themselves, organising and completing music and DJ workshops, music production, networking of the musicians, making of the comics, course of digital writing, intercultural evenings, books and poetry evenings, art exibitions, photo workshops with 3 thematic photo exibitions, organasing Youth days, social and cultural activities, round table.

 

 

 

 

 

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV
YOUTH PEACE GRUP DANUBE

Adresa: Voćarska 17, 32000 Vukovar, Croatia

Telefon: Tel/fax: +385 (32) 414-633
info@ypgd.org

QuestionPro provides free survey templates for Customer Satisfaction, Human Resources, Marketing, Health Care, Customer Service, Academic Evaluation, and Community surveys.