Naziv projekta: Youth for Youth

Financijska potpora: Europska unija/Agencija za mobilnost i programe Eu/program Erasmus +

Iznos dodjeljenje potpore: 17.028,00 €

Razdoblje potpore: 1.6.2015.- 01.12.2016.

Partnerske organizacije: Asociación para la integración y Progreso de las Culturas Pandora

Sozialer Friedensdienst Bremen

O projektu:

Cilj ovog projekta je kroz organiziranje edukativno kulturnih aktivnosti u Klubu mladih kroz direktan rad s mladima, koji  uključuje i podrazumijeva organiziranje i provedbu aktivnosti,  jačati kapacitete mladih ljudi u lokalnoj zajednici za aktivni angažman mladih u zajednici, pružajući im priliku za učenje, razmišljanje i pokretanje inicijativa, što jača i kompetencije za zapošljavanje mladih, veću mobilnost, promovira se Europsko građanstvo, i dugoročno doprinosi prevenciji socijalne isključenosti i većoj mobilnosti mladih a time i zapošljavanju.
Volonteri će imati priliku asistirati u radu Kluba mladih i kroz direktan rad s mladima, organizirati aktivnosti kao što su filmske večeri, radionice s djecom I mladima, sportske aktivnosti,  outdoor i outreach aktivnosti,  raditi s nezaposlenim mladim i  samostalno osmislisti dodatnu aktivnost za Klub mladih .  Aktivnosti projekta uključuje i aspekte  neformalnog obrazovanja, informiranja mladih i jačanja kapaciteta vezanih za zapošljavanje mladih (tečaj poduzetničih vještina, izrade CV I motivacijskih pisama; informiranje vezano za mobilnost mladih, promociju EVS, Erasmus +  programa, kampova, treninga I aktivnosti vezanih za razmjene mladih  što dugoročno doprinosi prevenciji socijalne isključenosti I većoj inkluziji mladih.Osim toga kroz različite edukativne, sportske I društvene sadržaje kroz rad Kluba mladih  pružiti će se mladima s manje mogućnosti- nezaposlenima mladima I nacionalnim manjinama, te volonterima   mjesto gdje mogu biti sami kreatori s pokazati i razviti svoju kreativnost i stvaralaštvo, razviti duh novih inicijativa, poduzetničke vještine, razvijati svoje potencijale  i kompetencije .Korisnici projekta biti će mladi u dobi od 15- 30 godina. Projekt će se provesti na području Grada Vukovara i okolice.

Aim of this project is through organising educational cultural activities in the Youth Club through direct youth work, which includes organizing and implementing activities, building strong capacities of youth in the local community for active engagement youth, giving them an opportunity to study, think and to take initiative, which empowers competences for youth employment, bigger mobility, promotion of the European citizen and brings longterm contribution to the prevention of the exclusion and bigger youth mobility and employment. Volunteers will have the opportunity to assist in the work of the Youth club and through directly youth work, organizing activities such as movie nights, children and youth workshops, sports activities, outdoor and outreach activities, work with unemployed youth and to create an extra Club activity on their own. Activities on the project are including aspects of informal education, informing youth and building capacities of the youth employment ( business skills, making of CV and motivational letter, informing about youth mobility, EVS promotion, Erasmus + programmes, camps, trainings,  and youth excanges activities. Besides that through different, sport, social activities , through work of the Youth club, young with fewer opportunities will get a place where they can be their own creators, to develop spirit of new initiatives, business skills, develop potentitals and competences. Project users will be youth between 15 and 30 years. Project will be held in the area of Vukovar and surroundings.