Projekti

Naziv projekta: Klub mladih- Smanji dosadu dovedi posadu

Financijska potpora: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Iznos potpore : 70.000,00

Partner na projektu: Grad Vukovar

Trajanje projekta: 1.9.2014. - 31.8.2015.

Opći cilj projekta  -  kroz svakodnevni rad Kluba pružiti mladima sadržaje i programe koji  kroz provedbu preventivnih zdravstveno edukativnih i odgojnih programa  omogoćuju stjecanja dodatnih znanja i vještina, potiču  mlade na odgovornost na vlastito zdravlje , preveniraju sve oblike ovisnosti, poremećaje u ponašanju i unaprijeđuju zdrave stilove života. Kroz klub mladih pružiti mladima  mjesto za izražavanje i stjecanje svih sposobnosti i vještina kako bi spriječili socijalnu isključenost mladih i prevenirali sve oblike ovisnosti i unaprijedili kvalitetu življenja mladih u Vukovaru.

Direktne aktivnosti koje planiramo provesti u Klubu su:

⦁    tečej stripa i digitalnog crtanja,
⦁    organiziranje radionica izrade CV,
⦁     organiziranje sportskih aktivnosti za mlade ( stolni tenis, stolni nogomet, košarka) srijedom u Klubu,
⦁     Obilježit ćemo Mjesev borbe protiv ovisnosti kroz organizirenje dva info deska u školama na četiri teme ovisnosti: droga, alkolol, duhan i nove tehnologije,
⦁    zatim ćemo akcijama u zajednici koje će osmisliti sami i provesti sami mladih korisnisti Kluba obilježiti Međunarodni dan mladih , Dan aktivizma i volonterstva 5.12.2014, Medjunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga
⦁    Kroz program kulture i slobodnog vremena organizirat ćemo 24 kreativnih radionica,
⦁    zatim 30 h tečaja osnova sviranja klavira za mlade
⦁    30 h tečaja sviranja bubnja za mlade

Program za djecu Osnovnih škola – Mladi za djecu -  koji se sastoji od sljedećih aktivnosti koje ćemo provesti na terenu
a)     sviranja perkusija ( aktivnost ćemo provesti u svim OŠ grada Vukovara s razredima od 1- 4 )
b)    Lego radionice za djecu ( aktivnost ćemo provesti u Klubu mladih ) za djecu od 10 – 14 godina
d)    Eko laboratorij – ispitivanje kvalitete vode i okoliša  ( provest će se na terenu u šumi Adica ) – 7-8 razrede
e)    Radionice video snimanja i fotografiranja – za djecu 5-8 razreda

⦁     program Mladi za stare  - kroz koji će u Klubu mladih starije osobe imati priliku 2 puta tjedno u prije podnevnim satima učiti služiti se računalom a aktivnosti će provoditi EVS volonteri uz asistenciju lokalnih volontera

⦁    organizirat ćemo Street festival koji ćemo povezati s obilježavanjem važnih dana i promovirati urbanu kulturu.
⦁    U klubu mladih – glazbenom studiju koje smo opremi kroz prethodne godine rada Kluba – mladi glazbenici i hip hoperi imati će priliku svakodnevno vježbati i prema potrebni snimati svoje glazbene uratke
⦁    Tečaj učenja jezika - španjolski, portugalski, francuski, engleski koji će voditi strani EVS volonteri.
⦁    kroz  INFO DESK Kluba mladih provoditi svakodnevno direktno informiranje mladih, te putem javnih akcija i štandova informirati mlade o o mogućnostima neformalnog obrazovanja u RH i inozemstvu, sudjelovanja na razmjenama, treninzima, kampovima, programima volontiranja kroz informativni sadržaj na portal zamlade.net, te kako smo jedna od točki Eurodeska Hrvatske pisat ćemo članke o klupskim aktivnosti  i postavljati  na portal Eurodesk Hrvatska .
⦁    U klubu će mladi svakodnevno moći služiti se internetom, igrati društvene igre, informirati se, a prema programima i rasporedu pohađati tečajeve i radionice.

Korisnici Kluba mladih biti će mladi u dobi od 15- 30 godina.

Genereal aim of the project: through everyday work of the Club give content to the youth, and programmes through implementation of preventive health educational and educative programmes to make possible gaining extra knowledges and skills, to encourage youth for responsabilities of their own health, prevention of all sorts of adictions, behavioral disorders and improving healthy life styles. Through Youth club give youth a place for and expression and gaining capabilities and skills for preventing social exclusions of youth and prevent all sorts of addictions and improve quality of life of youth in Vukovar.
Direct activities we are planning to implement in the Club are:
-comics course and digital writing course
-organising workshopsh of making CV’s
-organisisng sports activities for youth ( table tennis, table football, basketball, Wednesdays in the Club)
-we will label month of fighting against addiction through organizing 2 info desks in schools on 4 themes of addiction: drugs, alchocol, smoking and new technologies
-making of actions in the community which will implement youth themselves, to label International youth day, Activism day and Volunteer’s day 05.02.2014., International day of fighting against drugs
-through culture program and free time we will organize 24 creative workshops, 30 hours of music piano courses and playing drums for youth

Program for kids from elementary schools, - youth for children- which is made of next activities we will implement on the field:
-playing percussion ( acitivity will be held in all elementary schools from Vukovar, 1-4 classes)
-LEGO workshops for children ( activity will be in Youth club) for children 10-14 years old
-eco lab- questioning quality of the water and envirioment
-workshops of video filming and photographing
-program youth for elderly- in youth club elderly will have a chance twice a week in the afternoon to learn how to use a computer, activities will be held by EVS volunteers with help of the local volunteers.
-we will organize street festival which will contect with labeling the important days and promote urban culture
-in youth club- music studio- which we equipped through previous years of club- young musicians and hip-hop will have a chance to practice and record everyday
-language learning course- spahish, portuguesse, French, English which will be held by EVS volunteers
-thorugh info desk everyday implement directly informing of the youth, by public actions and stands informing youth about possibilities of informal education in Croatia and abroad, participating in the excanges, trainigs, camps, programmes for volunteering, giving information through web site zamlade.net
-in the club youth will have the internet everyday, play social games, inform themselves, and based on the programmes and schedules attend on the courses and workshops.
Users of the Youth club will be youth between 15 and 30 years old.

 

 

Smanji dosadu dovedi posadu

Naziv projekta: Klub mladih- Smanji dosadu dovedi posadu

Financijska potpora: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Iznos potpore : 82.700,00

Opći cilj projekta  -  kroz svakodnevni rad Kluba pružiti mladima sadržaje i programe koji  kroz provedbu preventivnih zdravstveno edukativnih i odgojnih programa  omogoćuju stjecanja dodatnih znanja i vještina, potiču  mlade na odgovornost na vlastito zdravlje , preveniraju sve oblike ovisnosti, poremećaje u ponašanju i unaprijeđuju zdrave stilove života. Kroz klub mladih pružiti mladima  mjesto za izražavanje i stjecanje svih sposobnosti i vještina kako bi spriječili socijalnu isključenost mladih i prevenirali sve oblike ovisnosti i unaprijedili kvalitetu življenja mladih u Vukovaru.

Direktne aktivnosti koje planiramo provesti u Klubu su:
Trening iz područja volonterstva i upravljanja mrežama- We bet on our net; tečej stripa i digitalnog crtanja, organiziranje radionica izrade CV, organiziranje sportskih aktivnosti za mlade ( stolni tenis, stolni nogomet, košarka), Obilježit ćemo Mjesec borbe protiv ovisnosti, 48 radionica kreativnih radionica, 28 radionica breakdanca, te 28 radionica DJ ( za radionice plesa i DJ-inga osigurali smo sredstva kroz projekt Nasilje? Ne hvala, kao partneri Proni centru), zatim 30 h tečaja osnova sviranja bubnja,  Street festival, snimanje u glazbenom studiju, glazbenici će imati prilike vježbati na instrumentima, kroz  INFO DESK provoditi svakodnevno direktno informiranje mladih, te putem javnih akcija i štandova informirati mlade o mogućnostima neformalnog obrazovanja u RH i inozemstvu, sudjelovanja na razmjenama, treninzima, kampovima, programima volontiranja kroz EVS,  te ćemo postavljati informativni sadržaj na portal zamlade.net, te kako smo jedna od točki Eurodeska Hrvatske pisat ćemo članke o aktivnosti  i postavljati  na portal Eurodesk Hrvatska .
Kako raspolažemo potrebnom opremom za rad internet radia, kao pilot aktivnosti pokrenuli ćemo Internet radio – Fruity radio u okviru projekta Fruity Kluba koji sufinancira kroz institucionalnu potporu Zaklada Kultura Nova. Naš internet radio – emisije vodili bi sami mladi korisnici Kluba.
U klubu će mladi svakodnevno moći služiti se internetom, igrati društvene igre, informirati se, a prema programima i rasporedu pohađati tečajeve i radionice.


Korisnici Kluba mladih biti će mladi u dobi od 15- 30 godina.
Sami korisnici Kluba biti će uključeni u provedbu aktivnosti posebno za javna događanja i obilježavanja Međunarodnih dana, a u klubu osim planiranih osoba, volontirat će i volonteri Europske volonterske službe u našoj organizaciji.

Projekt ćemo provesti od 1.8.2013.- 31.7.2014.

 

Youth club
General aim of the project: through everyday work of the Club give content to the youth, and programmes through implementation of preventive health educational and educative programmes to make possible gaining extra knowledges and skills, to encourage youth for responsabilities of their own health, prevention of all sorts of adictions, behavioral disorders and improving healthy life styles. Through Youth club give youth a place for and expression and gaining capabilities and skills for preventing social exclusions of youth and prevent all sorts of addictions and improve quality of life of youth in Vukovar.
Direct club activities are:
Volunteers training and network administration- We bet on our net, comics course, digital writing course, making of CV’s workshops, sports activities for youth ( table tennis, table football, basketball), month of fighting against addictions, 48 creative workshops, 28 breakdance workshops, 28 DJ workshops,  ( amount secured through the project Nasilje?Ne hvala, in partnership with Proni center) , 30 hours of drum playing courses, street festival, recording in the music studio, musicians playing on the instruments, everyday informing youth through INFO DESK, through public actions and stands informing youth about possibilities of informal education in Croatia and abroad, participating in the excanges, trainings, camps, programmes for EVS volunteering, putting informations on the web page zamlade.net.
Since we have an equipment for the Internet radio, like a pilot activity we will try Internet radio- Fruity radio within the project of Fruity club which is co-financed through Klultura nova. Our internet radio will be guided our users of the Club.
In the club youth will have the internet everyday, play social games, inform themselves, and based on the programmes and schedules attend on the courses and workshops.
Users of the Youth club will be youth between 15 and 30 years old. They will be involved in the implementation of the activities especially for public events and International days and beside them in the club will be volunteering the volunteers from European voluntary service in our organization.
Project will be implemented from 01.08.2013.-31.07.2014.

Fruity Klub

Naziv projekta: Fruity Klub
Institucionalna potpora

Iznos: 40.000,00
Donator: Zaklada Kultura Nova

O projektu:

Fruity Klub djeluje kao sociokulturni centar za mlade u kojem je moguće realizirati aktivnosti koje promiču suvremeni audivizualni izričaj, korištenje novih tehnologija u umjetničkoj produkciji te potiču razvoj street art umjetnosti kroz organiziranje uličnih manifestacija i umrežavanje sa street art umjetnicima iz inozemstva. Projekt obuhvaća osiguranje prostora i mjesta za svakodnevni rad umjetnika i kreativaca, organizaciju i provedbu koncerata, festivala, glazbenih, likovnih i strip radionica, video/foto izložbi, prezentaciju umjetničkih radova i proizvoda nastalih kroz Klub mladih, sudjelovanje mladih umjetnika u nacionalnim i međunarodnim kulturnim projektima te međunarodnim kulturnim razmjenama. Klub također promovira neformalno obrazovanje mladih u području kulture i umjetnosti. Korisnici su mladi te kulturna i šira javnost.

 

Fruity club

Fruity club is a social-cultural center for youth, for realization of the activities which are promoting modern audio-visusal expression, use of the modern technologies in the art production and promotion of the street art through organization street events and networking of street artists from abroad. Project includes organizing space and place for everyday artist and creatives work, organization and implementation of concerts, festivals, music, art and comics wokrshops, video/photo exibitions, presentation of the art works and products made in the Youth club, participating of young artists in national and international cultural projects and international cultural excanges. The club also promotes informal education of youth in the area of culture and art. Users are youth and cultural and general public.

Interkulturealnost u Vukovaru

Oznaka projekta: HR-21-22-2013-R2
Naziv projekta: Interkulturealnost u Vukovaru
Korisnik: Mirovna grupa mladih Dunav
Partneri:

Mission Locale -  Francuska
Human Net - Alapitvany - Mađarska

Kratki opis projekta:
Cilj ovog projekta je kroz organiziranje različitih aktivnosti u Klubu mladih i kroz direktan rad s mladima u školama, udrugama i ustanovama informirati mlade ljude i podići njihovu svijest i znanja u Europskoj uniji, Europskom građanstvu I mogućnostima i pravima koje jedna mlada osoba ima kao građanin Europske unije. Projekt podrazumijeva niz aktivnosti vezanih za informiranje mladih ljudi o njihovim mogućnostima i pravima kao što su: mobilnost, volonterstvo, prilika za usavršavanje i učenje, organiziranje različitih treninga i informiranje o mogućnostima za zapošljavanje. Sve aktivnosti će biti provedene kroz niz radionica za djecu i mlade, organiziranje Interkulturalnih večeri, treninga jačanja kapaciteta mladih ljudi u lokalnoj zajednici za aktivni angažman mladih u zajednici pružajući im priliku za razmišljanje i pokretanje inicijativa, što jača i kompetencije za zapošljavanje mladih, veću mobilnost, promovira se Europsko građanstvo, što dugoročno doprinosi prevenciji socijalne isključenosti i većoj uključenosti mladih.
Osim toga kroz različite edukativne i društvene sadržaje mladi ljudi će imati priliku da istraže i razviju svoja znanja o nacionalnim manjinama i nacijama u njihovom vlastitom okruženju a u isto vrijeme i dati mladima grada Vukovara im priliku da se upoznaju sa mladim osobama koji su građani Europske unije i nauče o njihovim kulturama i običajima. Mladi ljudi će ovim projektom dobiti mjesto gdje mogu biti sami kreatori svog slobodnog vremena, pokazati i razviti svoju kreativnost i stvaralaštvo, razviti duh novih inicijativa, poduzetničke vještine, razvijati svoje potencijale kako bi spriječili socijalnu isključenost mladih.
 Korisnici projekta biti će mladi u dobi od 15- 30 godina. Projekt će se provesti na području Grada Vukovara i okolice i trajati 12 mjeseci, a dva volontera iz Francuske i Mađarske biti će uključena u aktivnosti Kluba mladih kroz direktan rad s mladima.

Projekt traje od: 1.9.2013- 31.12.2014.
U projekte aktivnosti uključeni su volonteri: Andrea Papp i Jordy Jacques

Ugovorno tijelo: Agencija za mobilnost i programe EU
Iznos projekta: 17.173,00 eura

 

Multiculturalism in Vukovar

Aim of this project is through organizing different club acitivties and through direct work with youth in schools, organisations and institutions to inform youth and to raise awareness and knowledges about European union, Europe citizens and possibilities and rights which one young person has like a citizen of the European union. Project considers a few activities about informing youth people about their possibilities and rights such as: mobility, volunteering, chance for improving and studying, organizing different trainings and workshops for children and youth, organizing intercultural evenings, trainings for building capacities trainings for youth people in the local community for active engagement of youth in the community giving them an opportunity for thinking and taking initiative, which strengthens and competences for youth employment, bigger mobility, promotion of the European citizenship, which on long term contributes to prevention of the social exclusion and bigger engagement of the youth.
Besides that through different educational activities youth will have a chance to explore and develop their knowledges about national minorities and nations in their own surroundings and at the same time give opportunity to youth of the city of Vukovar to meet with youth citizens of the European union and to learn about their cultures and habits. Youth will with this project get a place where they can be creators of their own free time, to show and develop their creativity, to prevent social exclusion of youth.
Users of the project will be youth from 15-30 years. Project will take place in the city of Vukovar and surroundings and will last 12 months, and two volunteers from France and Hungary will be involved in the activities of the Youth club through direct youth work.
Project duration: 1.9.2013.-31.12.2014.

No hate online – no hate offline

Oznaka projekta:  HR-21-31-2013-R3

Naziv projekta: „No hate online – no hate offline"

“Korisnik: Mirovna grupa mladih DUNAV
Partner: PRoni Centar Brčko

Kratki opis projekta:

Cilj ovog projekta je kroz organiziranje različitih aktivnosti u Brčko distirktu BiH i kroz direktan rad s mladima udrugama i ustanovama informirati mlade ljude i podići njihovu svijest i znanja o mirovnom dijalogu, nenasilju, kampanji „Reci ne mržnji“ u Europskoj uniji, europskom građanstvu i mogućnostima i pravima koje jedna mlada osoba ima kao građanin Europske unije.
Projekt podrazumijeva niz aktivnosti vezanih za informiranje mladih ljudi o njihovim mogućnostima i pravima u svakodnevnom životu i kroz korištenje društvenih mreža. Kroz aktivnost posebnu pažnju volonter će dati aktivnostima koje se bave zaustavljanju govora mržnje među mladima svakodnevnoj vršnjačkoj komunikaciji i na internetu. Pored toga volonter će irnformirati mlade o temama poput: mobilnosti, volonterstva, prilika za usavršavanje i učenje, organiziranje različitih radionica i informiranje o mogućnostima za mlade općenito. Sve aktivnosti će biti provedene kroz niz radionica za djecu i mlade, organiziranje radionice, online sesija, izradu lokalne kampanje s mladima za zaustavljanje govora mržnje na internetu, radionice jačanja kapaciteta mladih ljudi za korištenje društvernih mreža u svrhu aktikvizma u lokalnoj zajednici. Kroz ovo će se jačati i kompetencije, promovirati  mobilnost, promovira se Europsko građanstvo, što dugoročno doprinosi prevenciji socijalne isključenosti i većoj uključenosti mladih.
Osim toga kroz različite edukativne i društvene sadržaje mladi ljudi iz grada organizaciji domaćina će imati priliku da istraže i razviju svoja znanja o nacionalnim manjinama i nacijama u njihovom vlastitom okruženju a u isto vrijeme i dati im priliku da se upoznaju s mladim osobama koji su odnedavno građani Europske unije i nauče njihova iskustva o ulasku u EU i prihvaćanja europskih vrijednosti. Mladi ljudi će ovim projektom dobiti mjesto gdje mogu biti sami kreatori svog slobodnog vremena, pokazati i razviti svoju kreativnost i stvaralaštvo i ofline i online, razviti duh novih inicijativa, nove vještine, razvijati svoje potencijale kako bi spriječila socijalna isključenost mladih.
 Korisnici projekta biti će mladi u dobi od 15- 30 godina. Projekt će se provesti na području Brčko distrikta BiH trajati 12 mjeseci, volonter iz Hrvatske  biti će uključen u aktivnosti PRONI Centra Brčko kroz direktan rad s mladima.

 

Projekt traje od 1.1. 2014. - 31.03.2015.
Angažirani volonter: Benjamin Tahto

Ugovaratelj: Agencija za mobilnost i programe EU

No hate online-no hate offline

The aim of this project is through organizing different activities in Brčko district BIH and through direct youth work and organisations and institutions to inform youth and to raise their awareness about peace dialoge, non-violence, campaign “Tell no to hate” in the European union, Europe citizenship and possibilities and rights  which one young person has as a citizen of the European union.
Project includes activities about informing youth about their possibilities and rights in everyday life through using social networks. Through activitiy special attention volunteer will give to the activities which are stopping hate speech and hate among youth in everyday youth communication on the Internet. Besides that volunteer will inform youth about themes like: mobility, volunteering, opportunities to improve and study, organizing different wokrshops and informing youth about possibilities in general. All activities will be implemented like workshops for kids and youth, online sessions, making local campaing of youth for usind social networks for activism in the local community. Through this will be strengthen competences, improve mobility, promote Europe citizenshiiop, which in long term contributes of the prevention of social exclusion and bigger involment of youth. Besides that through different educational activities youth will have a chance to explore and develop their knowledges about national minorities and nations in their own surroundings and at the same time give opportunity to youth of the city of Vukovar to meet with youth citizens of the European union and to learn about their cultures and habits. Youth will with this project get a place where they can be creators of their own free time, to show and develop their creativity, to prevent social exclusion of youth.
Users of the project will be youth from 15-30 years. Project will take place in Brčko district BIH and will last 12 months, volunteer from Croatia will be involved in the activities of PRONI center through direct work with youth.

 

Pokreni se

Cilj projekta je kroz edukativni program putem CEFE  treninga („Competency based Economies through Formation of Enterprise“) povećati vještine i sposobnosti 20 mladih s područja grada Vukovara i okolice za poduzetništvo i samozapošljavanje, te kroz provedbu programa volontiranja omogućiti za minimum 20 korisnicima prakticiranje naučenog radi stjecanja radnih navika i dodatnih socijalnih vještina i komunikacije kako bi se prevenirala socijalna isključenost mladih .